24 maart 2015, om 23:00 | Raadzaal gemeentehuis, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Raadscommissie

Vergadering van de commissie van de gemeenteraad van Krimpenerwaard.

Agenda:

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Vaststellen verslag raadscommissie 10 februari 2015
4 Spreekrecht burgers
5 Mededelingen. Gelegenheid voor collegeleden en commissieleden voor het doen van korte mededelingen. Bij dit agendapunt kunnen ook de gemeenschappelijke regelingen aan de orde komen.
6 Rondvraag
7 Harmonisatie verordening leerlingenvervoer
8 Zienswijze begroting Stichting Onderwijs Primair
9 Kredietvoorstel recreatieve voorzieningen De Groote Zaag
10 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen
11 Aanpassing minimabeleid
12 Sluiting

Agenda en stukken