Aankondiging online ledenbijeenkomst over de regionale energiestrategie RES

13 april 2021

Energie van Zon en Wind in Midden-Holland

Een online ledenbijeenkomst over de regionale energiestrategie RES

Een gezamenlijk initiatief van PvdA en GroenLinks in Midden-Holland

Zaterdag 8 mei 13.00 – 15.00 uur

Aanmelden kan via: pvda.groenlinks-mh@outlook.com

 

Energie van Zon en Wind in Midden-Holland

 

Naar 49% minder uitstoot van CO2 in 2030

Nederland is in transitie en Midden-Holland gaat mee. Op weg naar een duurzame, solidaire toekomst reduceren we de uitstoot van broeikasgassen. Over 10 jaar is die minstens 50% lager dan in 1990, in 2050 vrijwel nul. We gaan stoppen met fossiele brandstoffen en investeren in alternatieven voor stroom en warmte. Dit is de kern van het Nationaal Klimaatakkoord dat kabinet, de provincies, waterschappen en gemeenten (en vele maatschappelijke partijen)  in 2019 met elkaar hebben gesloten.

 

De Regionale Energiestrategie RES

Tussen afspraak en actie zit de planvorming, daarvoor hebben de overheden zich georganiseerd in 30 energieregio’s. Waddinxveen, Zuidplas, Krimpenerwaard, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk vormen samen de energieregio Midden- Holland. Elke regio heeft de verantwoordelijkheid om uiterlijk 1 juli 2021 een Energiestrategie vast te stellen. In die strategie(RES 1.0) staat hoeveel stroom de regio in 2030 in haar eigen gebied duurzaam gaat opwekken, welke energiebronnen daarvoor worden ingezet, waar dat zou kunnen gebeuren en welke randvoorwaarden daarbij gelden. De RES 1.0 beschrijft ook de mogelijkheden in de regio voor de opwek dan wel voorziening van duurzame warmte. De RES zal elke 2 jaar worden geactualiseerd.

In onze regio is de voorbereiding van de RES Midden-Holland in volle gang. Op 15 april zal het plan worden gepubliceerd. Waarna de gemeenteraden en de andere betrokken overheden (Waterschappen en provincie Zuid-Holland) zich zullen uitspreken over het stuk. De fracties van PvdA en GroenLinks trekken samen op om tot een zo groen en sociaal mogelijk energiebeleid te komen. En daarbij willen we u, jou, jullie, leden en sympathisanten graag betrekken.

 

Wilt u een simpele uitleg over de RES?                          

Hier meer informatie: https://resmiddenholland.nl/

Hier meer informatie: https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx

 

8 mei een regionale online bijeenkomst voor PvdA en GroenLinks in Midden-Holland

Doel van de bijeenkomst is om onze leden en sympathisanten goed te informeren en te betrekken bij de keuzes die we als lokaal bestuur binnenkort gaan maken over het energiebeleid in de regio. Die keuzes hebben potentieel veel impact: zowel ruimtelijk, landschappelijk als sociaal en economisch. Enige maatschappelijke dynamiek zodra de energieplannen bekend worden is zeker te verwachten. Daarom is het goed te weten, WAAROM we zon – en windinstallaties (willen) gaan bouwen, WELKE oplossingen we het meest wenselijk vinden (en welke niet) en OF er energieoplossingen zijn die tevens natuurwaarden verhogen, landschappelijke kwaliteit in stand houden, problemen met bodemdaling aanpakken en lokaal eigendom mogelijk maken? (het antwoord is vier keer JA). Ook weten we dat onder onze leden veel kennis en ervaring is op dit thema. Enkele leden zullen we vooraf vragen om vanuit hun expertisegebied een korte reflectie voor te bereiden op de RES. Als je dit ook graag doet, kun je jezelf hiervoor aanmelden.

In tweede deel van de bijeenkomst gaan we met elkaar in discussie:  welke energieoplossingen hebben jullie voorkeur? Hoe kunnen we het best omgaan met de dilemma’s? Welke suggesties hebben jullie voor het betrekken van inwoners en het verbreden van het draagvlak voor de opwek van zon- en windenergie in onze regio?

 

Kortom, het wordt een bijzonder en belangrijk event, dat je beter niet kan missen…en je hoeft er de deur niet voor uit. Dus zet t vast in je agenda: 8 mei 13.00 – 15.00 uur, energiebijeenkomst PvdA en GroenLinks Midden-Holland. Enkele dagen na 15 april ontvangen alle leden een uitnodiging plus een verwijzing naar de website waar de RES is gepubliceerd.

 

Gelieve uw naam, partij en gemeente te noemen. Aanmelden kan via:                           pvda.groenlinks-mh@outlook.com

 

Met vriendelijke groet, namens de fractieleden Energietransitie van GroenLinks en PvdA Midden-Holland

 

Halvard Jan Hettema, PvdA/GroenLinks Waddinxveen

Johan Helmer & Arjen Hazelebach, PvdA/GroenLinks Zuidplas

Merel van Dijk-Baak, GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk

Jan Bouwens & Martijn van Wensveen, PvdA Bodegraven-Reeuwijk

Annemiek Mul, GroenLinks Gouda

José van Eijkelenburg, PvdA Gouda

Aris Maat & Sandro Kovacic, PvdA Krimpenerwaard