Door Redactie op 29 juli 2015

Advies: Gemeenteraad moet milieueffectrapport aanvullen

Als alle ontwikkelingen die het nieuwe bestemmingsplan Landelijk gebied Vlist toelaat, ook daadwerkelijk plaatsvinden, dan kan dit negatief uitpakken voor Natura 2000-gebieden en gevolgen hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies over het bestemmingsplan dat het hele buitengebied van de voormalige gemeente Vlist (Haastrecht, Stolwijk en Vlist) bestrijkt.

Het bestemmingsplan staat uitbreiding van agrarische bedrijven toe en daardoor kan de stikstofdepositie (ook wel vermestende depositie genoemd) toenemen – óók als staltechnieken worden gebruikt om de ammoniak te reduceren.
Dat kan gevolgen hebben voor beschermde Natura 2000-gebieden als Uiterwaarden Lek (tussen Vianen en Schoonhoven) en Zouweboezem (bij Ameide). Bovendien kan het gevolgen hebben voor de leefomgeving in de vorm van geuroverlast.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert de gemeenteraad van Krimpenerwaard nog niet te besluiten over het bestemmingsplan, maar eerst te onderzoeken welke maatregelen of alternatieve invullingen mogelijk zijn om de negatieve effecten te beperken en het milieueffectrapport vervolgens aan te vullen. Zij noemt het opheffen van beide punten ‘essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang’.

Uitbreiding agrarische bedrijven in het buitengebied van Haastrecht, Stolwijk en Vlist kan leiden tot schade aan de natuur en geuroverlast.

Uitbreiding van agrarische bedrijven in het buitengebied van Haastrecht, Stolwijk en Vlist kan leiden tot schade aan de natuur en geuroverlast.

Lees ook:
Meer stank en stikstof in landelijk gebied Vlist (Het Kontakt, 4 augustus 2015)
MER-commissie: Te veel stank en stikstof in Vlist (AD Rotterdam Oost, 31 juli 2015)

Advies Commissie m.e.r.
Persbericht Commissie m.e.r
Bestemmingsplan Landelijk gebied Vlist (informatiepagina gemeente Krimpenerwaard)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie