Door Redactie op 28 augustus 2016

Advocaat bewoners Spoorstraat: ‘Opheffing geheimhouding gewenst’

Bewoners van de Spoorstraat in Schoonhoven hebben een advocatenbureau in de arm genomen om druk uit te oefenen op het gemeentebestuur. Ze willen stukken inzien over het raadsvoorstel om asielzoekers te huisvesten in het Groene Kruisgebouw en de Ichthusschool.

Dit verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt in de raadscommissie van dinsdag 6 september besproken. B en W willen het eerdere onderzoek naar diverse locaties niet openbaren ‘om onrust onder de bewoners te voorkomen’. Ook zouden niet alle pandeigenaren in de Spoorstraat openbaarmaking van de stukken nastreven.

Volgens mr. Linda Dekkers van advocatenbureau Wille Donker is de geheimhouding niettemin misplaatst, omdat de klagende bewoners van de Spoorstraat direct belanghebbenden zijn in deze kwestie. Zij verzoekt het college hun bezwaar van 30 mei alsnog gegrond te verklaren om de afweging van het gemeentebestuur te kunnen beoordelen.

In het schrijven aan het college stelt de advocaat: ‘Het bestaan van alternatieven, de haalbaarheid en de aanvaardbaarheid spelen een wezenlijke rol in het besluit dat uw raad zal nemen. Door te volharden in geheimhouding is het voor de bewoners onmogelijk om na te gaan of de motivering terecht is. Deze handelwijze is in strijd met het beginsel van fair play. Het voorkomen van onrust onder bewoners is geen belang dat in de Wob is opgenomen. Uw besluit is niet gebaseerd op wettelijke gronden en kan geen stand houden.’

Volgens Dekkers mogen de bezwaarmakers van hun bestuur verwachten dat besluitvorming ‘transparant, toetsbaar en deugdelijk’ gemotiveerd is. ‘Zij hebben bovendien bedenkingen bij de overwegingen die het college hanteert bij de bepaling of een locatie wel of niet wenselijk is. Ter illustratie wijzen bewoners van de Spoorstraat er op dat in het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de Wolfsonlocatie in Schoonhoven Noord buiten beeld bleef wegens het ‘naar verwachting ontbreken van draagvlak in de wijk’. Een dergelijke motivering is subjectief en zonder nadere toelichting niet te staven’, schrijft Dekkers.

(Bron: Het Kontakt, 28 augustus 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie