Door Redactie op 17 maart 2016

Brandweergarage Stolwijk: college heeft lak aan besluit gemeente Vlist

Opnieuw sprak de raadscommissie deze week uitvoerig over de plek van de nieuwe brandweergarage in Stolwijk. En dat terwijl de raad van de voormalige gemeente Vlist al had besloten deze op een locatie in de Poort van Stolwijk (langs de Provincialeweg N207) te gaan bouwen.

Hiervoor was ook al grond aangekocht voor zo’n 200.000 euro en geld gereserveerd. Het huidige college is het daar helemaal niet mee eens. De aanleiding tot het niet respecteren van het raadsbesluit van Vlist is ‘de komst van een nieuwe portefeuillehouder in dit dossier’. Niet te geloven…

basn200

Bas Noorlander

De PvdA-fractie is geen voorstander van het handhaven/realiseren van een garage op het huidige terrein van gemeentewerken. Dit is een ernstige belemmering voor de gewenste snelle centrumontwikkeling/woningbouw op dit terrein, de panden Bovenkerkseweg 19,21 en 23 (gemeentelijk eigendom) en de huurwoningen Hoflaan hoek Bovenkerkseweg. Het fractiestandpunt werd verwoord door Bas Noorlander.

Hij concludeerde dat de argumenten van het college ‘gezocht, politiek van aard en geforceerd’ zijn en dat alle onderzoeken die nu voor de zoveelste keer zijn uitgevoerd onnodige vertraging tot gevolg hebben en niet hebben geleid tot nieuwe inzichten. Hij ging verder door op te merken dat als het nieuwe college het besluit van Vlist had uitgevoerd, de brandweergarage al in de Poort van Stolwijk had kunnen staan. Hij noemde het voorstel van het college ‘tijd- en gemeenschapsgeldverkwisting’.

De meeste andere partijen waren in meer en mindere mate ook kritisch en afwijzend over dit voorstel. Alleen VGBK gaat akkoord met het collegevoorstel. Deze partij was ook als enige in de gemeenteraad van Vlist al tegen het plan om de garage in de Poort van Stolwijk te gaan bouwen.

De portefeuillehouders burgemeester Tjerk Bruinsma (veiligheid) en wethouder Dilia Blok (ruimtelijke ordening) herhaalden in hun reactie op de kritische opmerkingen en vragen van de commissieleden nog eens wat in het collegevoorstel staat. Nieuwe gezichtspuntenpunten ten opzichte van 2014 kwamen niet aan de orde.

Naar aanleiding van het voorstel en de beantwoording van het college hebben diverse fracties het college nu dringend verzocht met spoed contact op te nemen met de provincie Zuid-Holland om te komen tot een overeenkomst voor een directe uitrit vanaf de locatie Poort van Stolwijk te realiseren op de N207. Als voorbeelden dienen de brandweerkazernes in Haastrecht en Bergambacht. De commissie is van mening dat dit ook mogelijk moet zijn in Stolwijk.

Daar komt nog bij, dat door deze nieuwe uitvalsweg direct kan worden aangesloten op de toekomstige rotonde van de Hortensialaan waardoor de aanrijtijd ook weer verkleind wordt. De PvdA adviseerde de commissie de raad te adviseren in de komende raadsvergadering niet akkoord te gaan met het collegevoorstel. Het college zou gelet op de discussie in de commissie het voorstel ook kunnen terugnemen. De PvdA is van mening dat college en raad per direct een architectenkeuze dienen te maken en vervolgens de bouw van de garage aan te besteden – conform de ondertekende realisatieovereenkomst met de Veiligheidsregio Hollands Midden van 17 december 2014.
Gelijktijdig, bijvoorbeeld in april of mei, zal de gemeenteraad het initiatief kunnen nemen voor de kaderstelling om het terrein van gemeentewerken, brandweergarage, woningen aan de Bovenkerkseweg en Hoflaan te ontwikkelen.

Voor de PvdA is het belangrijk dat in het gebied bijzondere aandacht wordt gegeven aan een kwalitatieve en respectvolle (stedenbouwkundige) invulling van het terrein met woningbouw, in een zeer groene, parkachtige omgeving vanwege de directe nabijheid van de begraafplaats. Raad en college zouden de ambitie moeten hebben nog vóór de zomervakantie 2016 het ontwikkelplan van dit gebied vast te stellen. Door het opnieuw ter discussie stellen van de plek van de brandweergarage door het college is de centrumontwikkeling van Stolwijk, zoals het er nu naar uitziet, weer met jaren en jaren vertraagd. De inwoners van Stolwijk zijn hiervan helaas de dupe.

Eerder bericht over dit onderwerp:
Brandweergarage Stolwijk, terug bij af? (1 juni 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie