Door Marije Willems op 18 december 2015

Marathonzitting met treurig slotakkoord

Twee hele avonden duurde de gemeenteraadsvergadering van deze maand. Een marathonzitting. Hier enkele ‘hoogtepunten’.

De complete avond van dinsdag 15 december stond in het teken van de bestemmingsplan Landelijk gebied Vlist. Veel belangen, veel insprekers en veel amendementen en moties.
De meeste aandacht ging uit naar de vraag ‘Wat doen we met de Steinsetuin?’ Voor de PvdA was het duidelijk. Besluiten die door eerdere raden zijn genomen, moet je in beginsel handhaven. We hadden het inhoudelijk liever anders gezien, omdat hier gaat om legalisering van een ontwikkeling die zonder toestemming van de gemeente heeft plaatsgevonden. Zou een dergelijke situatie zich nu, in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard opnieuw voordoen, dan zou de PvdA daar nooit mee instemmen.
Voor de PvdA waren bij dit agendapunt de elementen groen en milieu relevanter. Ons voorstel om ‘ecologische oevers’ toe te voegen aan de omschrijving van ‘natuur met waarde’ haalde het. Evenals het amendement om campings alleen toe te staan als het aansluitend van een bouwblok ligt. Beide hadden wij ingediend om zo veel mogelijk de ruimte te behouden voor groen en weidevogels.

Op 16 december, tijdens het vervolg van de raadsvergadering, werd al snel het verschil duidelijk tussen PvdA en VVD. In het minimabeleid misten wij de actieve regie van het college: de opvatting dat je als gemeente een verantwoordelijkheid hebt om ook de meer verborgen armoede op te sporen. We stonden hierin alleen, zo bleek. De andere fracties, onderstreept door de VVD, hadden erg veel moeite met onze visie op ondersteuning van voorkomen van armoede. Helaas haalden de moties die wij indienden het niet. Een kleine toezegging gaf het college wel. Wethouder Jan Vente gaat de minima-effectrapportage van het Nibud nader bezien als manier om het effect van zijn beleid te meten.

De Participatienota getuigt van een breed en samenhangende aanpak. Wij steunden die graag en wensten het college succes. Natuurlijk, de VVD wilde de uitkeringsgerechtigden verplichten tot vrijwilligerswerk. De strafbank, volgens ons, dus ongewenst! Wij willen inzet op zoeken naar werk, niet op bestraffing en handhaving. Gelukkig haalde een motie van de VVD met die strekking het niet.

Onze motie om gemeentelijke bekendmakingen op verzoek ook schriftelijk ter beschikking te stellen, niet alleen digitaal, leidde tot de nodige discussie, met veel eigen voorbeelden van ‘digitaal handige schoonmoeders’ om de argumenten te onderbouwen. Onze ervaring is dat veel inwoners echt nog moeite hebben met de digitale wereld. De PvdA vindt dat de gemeente daar meer oog voor moet hebben dan het college nu voorstelt. Helaas bleek de motie toch juridisch niet houdbaar. Het college voelde wel mee en zegde toe om in de krant een duidelijk telefoonnummer te vermelden waar men nadere toelichting kan opvragen. We houden het in de gaten!

Onze motie waarin we het college opriepen de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning te ondertekenen, haalde het helaas niet. Het college wil deze verder reikende afspraken niet aangaan ‘nu men nog midden in transformatiebesprekingen en onderhandelingen zit’. Beetje laat als de gemeente nu nog over de zorg in 2016 onderhandelt! En spijtig dat het niet mee wil in de afspraken die ook innovatie en transformatie onderstrepen, met meer garantie voor arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers.
Het was een treurig slotakkoord van een lange vergadering.

marijew125Marije Willems,
raadslid

De media over deze raadsvergadering:
Raad wil efficiënter vergaderen (AD Gouda, 18 december 2015)
Precariobelasting geschrapt (AD Gouda, 18 december 2015)
Steinsetuin is nu ook officieel een feestlocatie (AD Gouda, 17 december 2015)
Raad worstelt met bestemmingsplan buitengebied ‘Vlist’ (Het Kontakt, 16 december 2015)

De agenda van deze raadsvergadering met alle stukken vind je hier.

Marije Willems

Marije Willems

Marije Willems (17 juli 1969) is onze fractievoorzitter. Zij woont in Schoonhoven.

Meer over Marije Willems