Door Bas Noorlander op 29 juni 2015

Leerzaam bezoek aan dijkversterking Krimpen

Op uitnodiging van Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) hebben het voltallige college van B en W van Krimpenerwaard, drie raadsleden en PvdA-commissielid Bas Noorlander een bezoek gebracht aan het project Dijkversterking Krimpen.

Dit gezelschap werd ontvangen door dijkgraaf Hans Oosters en de fonkelnieuwe hoogheemraad Paul van den Eijnden. Deze laatste ging tijdens de informele opening van de bijeenkomst in op het waarom de dijkversterking, de veiligheidsaspecten en de lange (6 à 7 jaar) voorbereidingstijd. Tevens gaf hij aan dat dit project voldoet aan alle gestelde eisen van Het HoogWaterBeschermingsprogramma-2.

Tijdens de presentatie door medewerkers van het hoogheemraadschap is uitvoerig ingegaan op technische zaken, zoals het aanbrengen van damwanden, steunbermen, diepwanden, toevoegen van steunvloeistof (Bentoniet), dijkverleggingen, grondverwerving, slopen van panden, verbetering van ruimtelijke kwaliteit, maar ook: hoe kunnen we voorkomen dat de omwonenden zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Als alles volgens de planning verloopt, is het hele project in juli 2016 gereed.

20150625dijkkrimpen1545Een bijzonder hoofdstuk was het onderdeel communicatie en omgang met omwonenden. Naast het technische uitvoeringsverhaal is dit uitermate belangrijk. Door het invoeren van het zogenoemde Omgevingsmanagement (korte lijnen, één aanspreekpunt, keukentafelgesprekken, snelle schadeafhandeling en transparante en open communicatie met de omwonenden en respectvolle omgang met de omgeving) hoopt HHSK optimale invulling te geven aan de dienstverlenende functie. Het schap stelt zich op het standpunt dat ze gast is op de dijk en zich ook als zodanig dient te gedragen tegenover de bewoners.

De vertegenwoordigers van de gemeente Krimpenerwaard zijn vervolgens naar Dijkvak 4 gelopen om de ingrijpende werkzaamheden, die in volle gang zijn, van dichtbij te bekijken en de contouren van de nieuwe dijk te bewonderen. En ook om ter plekke heel veel vragen te stellen die met voorbereiding en uitvoering te maken hadden. De kennis die wij, gemeente en Hoogheemraadschap, tijdens dit project opdoen kan heel goed worden gebruikt voor andere dijkversterkingsprojecten in de toekomst, bijvoorbeeld bij Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak.

Conclusie: Dit was een uitermate, informatieve, leerzame en nuttige bijeenkomst. Prima initiatief dus van het hoogheemraadschap! De ruim 60 afwezige raads- en commissieleden, die ongetwijfeld allemaal niet in de gelegenheid waren deze bijeenkomst bij te wonen, hebben echt héél veel gemist.

Bas Noorlander201503BasNoff (2) is voor de PvdA lid van de raadscommissie.

20150625dijkkrimpen2545Burgemeester Tjerk Bruinsma laat zich fotograferen voor het werk aan de dijk.

Bas Noorlander

Bas Noorlander

Bas Noorlander (10 mei 1947) was tot  mei 2016 commissielid en lid van onze steunfractie. Hij woont in Stolwijk.

Meer over Bas Noorlander