Door Redactie op 17 februari 2016

Pilot natuurbeheer succesvol

De deelnemers in de natuurcoöperatie kijken tevreden terug op de eerste drie jaar van de pilot. “En wij niet alleen, in het evaluatierapport van de provincie komt de natuurcoöperatie er ook goed uit”, meldt gebiedscoördinator Rudi Terlouw, die namens de agrariërs het project begeleidt.

“Het aantal weidevogels in de beheerde natuurpercelen is stabiel dan wel licht gestegen. Dat is een dikke plus ten opzichte van de landelijke cijfers.”

Verder is de waterkwaliteit verbeterd, zijn er natuurrijke oevers gecreëerd, landschapselementen teruggebracht en tiendwegen opgeknapt. Terlouw: “Vermeldenswaard is verder de aanleg van een ‘weidevogelplas-dras’ en maatregelen ter stimulering en bescherming van de krabbenscheer (waterplant) en zwarte stern (vogel).”

De in 2010 opgerichte Natuurcoöperatie Krimpenerwaard beheert ruim honderd hectare grond in de polders Kattendijksblok en de Nesse tussen Ouderkerk en Gouderak. Er zijn ruim dertig agrariërs bij betrokken; negentien van hen beheren daadwerkelijk natuur- en productiegrond.

Eén van hen is Piet Blanken, naast bestuurslid van de natuurcoöperatie veehouder en eigenaar van een ‘gastenboerderij’. “Het beheren van natuurgrond kan een goede aanvulling zijn op de bedrijfsvoering”, stelt hij. “Neem het gras, dat op natuurpercelen in verband met de weidevogels later gemaaid mag worden dan normaal het geval is. Dit langere, structuurrijke gras heeft een andere voedingswaarde, die bijvoorbeeld het jongvee dat op ons bedrijf wordt opgefokt goed kan gebruiken.”

Door de spreiding in maaien kan het materieel efficiënt worden ingezet. “De machines kunnen nu een langere periode worden benut. Wij hoeven deze ook niet in te huren, zoals bijvoorbeeld het Zuid-Hollands Landschap. Dat scheelt in kosten.” Naast het samengaan van ‘economisch en ecologisch’ biedt de coöperatie een ander groot voordeel: “De betrokkenheid bij de natuur wordt enorm gestimuleerd”, zegt Piet Blanken. “We leren van elkaar en enthousiasmeren elkaar.”

Onlangs staken ze de handen uit de mouwen tijdens een klusdag. Rudi Terlouw: “Het regende pijpenstelen, maar er kwam een flinke groep opdagen om te snoeien, knotwilgen te planten en nieuwe gebiedseigen landbouwhekken te plaatsen.”

Een van de hoogtepunten was het behalen van het certificaat Natuurbeheer. “We waren de eerste coöperatie die aan de gestelde kwaliteitseisen voldeed”, meldt Piet Blanken trots. “Er was veel aandacht voor in de vakliteratuur, omdat we in korte termijn veel werk hebben verzet.”

Wat beiden betreft gaan ze door op de ingeslagen weg. “Wij willen graag doorpakken met het project en meer natuurgebied in beheer krijgen, maar er is nog veel onduidelijkheid over de toekomst. De eerstkomende drie jaar zijn wel geborgd, dus die gaan we zeker zinvol invullen.”

(Bron: Het Kontakt, 17 februari 2016

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie