Door Redactie op 11 november 2015

Raad stelt begroting 2016 vast

De gemeenteraad heeft na een acht uur durende vergadering op 10 november 2015 de meerjarenbegroting 2016-2019 en de bijbehorende belastingverordeningen vastgesteld. De begroting kon, met een paar stemverklaringen, op de unanieme steun van de raad rekenen.

De fracties gaven in hun algemene beschouwingen hun visie op de opgaven voor de gemeente Krimpenerwaard. Het CDA gaf aan een veel minder somber beeld van de financiële situatie van de gemeente te zien en sprak zich uit tegen bezuinigingen op groenonderhoud. De VGBK vroeg aandacht voor het stoppen van rondpompen van geld bij subsidies en leges en vergunningen voor kleine verenigingen en bepleitte starterleningen voor jongeren. De PvdA vroeg aandacht voor het behoud van voorzieningen als bibliotheken en zwembaden en voor een woonvisie (sociale woningbouw). De SGP vroeg aandacht voor de zondagsrust en identiteitsgebonden zorg. D66 vroeg aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzaamheid (elektrische dienstauto’s). De VVD wilde meer efficiency in de uitgaven in het sociaal domein en minder lasten en regeldruk voor ondernemers. Gemeentebelang Schoonhoven vroeg aandacht voor de tweedeling in de samenleving en bepleitte nogmaals de serviceloketten in de kernen. De CU vroeg aandacht voor de verdere verbetering van de gemeentelijke organisatie en de gebiedspromotie. Pro Krimpenerwaard vroeg aandacht voor ambtelijke integriteit en rioolheffing op basis van watergebruik.

De fracties waren het grotendeels eens over het afschaffen van de precariobelasting, die nu nog alleen in Schoonhoven wordt geheven. Wethouder Boere gaf aan hiertoe in de raad van 15 december met een voorstel te komen. Een amendement van het CDA met die strekking werd daarom niet in stemming gebracht. Het voorstel van Pro Krimpenerwaard om de hondenbelasting af te schaffen kon alleen op de steun van die fractie rekenen. Wethouder Blok zegde desgevraagd door PvdA en VGBK voor 2016 een Woonvisie toe, waarin ook startersleningen worden meegenomen. Wethouder Sleeuwenhoek zegde desgevraagd door de PvdA toe om in overleg met de raad te komen tot een nadere invulling van en uitgangspunten bij de PM posten voor ombuigingen in de begroting.

Boom
De raad nam op voorstel van Pro Krimpenerwaard een motie aan waarbij werd vastgelegd dat elke gemeentelijke boom die gekapt wordt verplicht moet worden herplant. SGP en VGBK stemden hiertegen omdat dit in de praktijk al gebeurt. Een voorstel van Gemeentebelang Schoonhoven om in alle kernen wijkschouwen te gaan houden met inwoners werd alleen gesteund door PvdA en Pro Krimpenerwaard en daarmee door de raad afgewezen. De raad stemde tot slot unaniem in met het instellen van subsidieplafonds voor 2015 en 2016. Kort voor middernacht liet burgemeester Bruinsma de voorzittershamer voor de laatste keer vallen.

Vervolg
De vastgestelde begroting wordt nu opgestuurd naar de provincie Zuid-Holland en vormt het financiële kader voor de komende jaren.

(Bron: Gemeente Krimpenerwaard)

Lees ook:
PvdA: ‘Benut de nieuwe kansen’ (10 november 2015)

Algemene beschouwingen PvdA

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie