Door op 23 juni 2017

Strategische visie vraagt om zorgvuldige afwegingen

De strategische visie die onder leiding van Riek Bakker tot stand is gekomen geeft op hoofdlijnen een goed beeld van wat speelt aan wensen, kansen en bedreigingen in de Krimpenerwaard. Naast gesprekken met verschillende overheden is er ook veel gesproken met een grote groep actieve inwoners, het bedrijfsleven, boeren en maatschappelijke organisaties.

Maar ondanks alle mogelijkheden die er waren, zijn er ook inwoners die aangeven niet gehoord te zijn of die meer hadden willen vertellen.

De visie geeft met behulp van acht hoofdthema’s een totaalbeeld van wat er speelt in de Krimpenerwaard. Die thema’s zijn waterveiligheid, bodemdaling, economie & werk, landbouw, natuur, mobiliteit/bereikbaarheid, wonen & voorzieningen, energietransitie.

De vraag waar we nu voor staan is: hoe gaan we met deze kennis om? Het een is van invloed op het ander.
Wie hier woont, weet dat de dijken regelmatig versterkt moeten worden. Meestal komt dit door een combinatie van bodemdaling en zeespiegelrijzing. Tegenwoordig ook steeds meer vanwege nieuwe inzichten ten aanzien van de veiligheid waardoor strengere veiligheidsnormen nodig zijn.
Een dijk is niet alleen een waterkering maar ook een (recreatieve) route voor het verkeer, een plek om aan te wonen te werken of uit te waaien.
Naast veiligheid moeten wij ons steeds weer de vraag stellen ‘Wat is van waarde, wat willen we behouden, wat willen we verbeteren?’

Het uitwerken van de visie voor de Krimpenerwaard lukt alleen in overleg met de buren en de verschillende overheden: gemeente, waterschap en provincie.
De Krimpenerwaard maakt immers deel uit van het Groene Hart. De Krimpenerwaard wordt ook steeds meer ontdekt en gewaardeerd als de groene long voor de inwoners van Rotterdam. Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan. De druk van buiten ten aanzien van de inrichting en het gebruik zal toenemen.

Het verkeer in en uit de waard is vooral in de ochtend- en avondspits een lastige opgave. Dit punt staat terecht hoog op de agenda. Talloze papieren oplossingen zijn in het verleden al bedacht.
Een nieuwe oeververbinding bijvoorbeeld kun je alleen bouwen als de buren aan de overkant van het water er ook voor zijn. Hebben zij alleen maar nadeel, dan kom je in een ingewikkeld tijdrovend besluitvormingsproces. In overleg samen zoeken naar haalbare oplossingen wordt veel meer dan tot nu toe de werkwijze voor de toekomst.

Op basis van al het materiaal staan in de strategische visie drie vergezichten. Wij vinden het te vroeg om nu al een voorkeur uit te spreken. Niet alles is maakbaar. Alle gemeenten die qua bevolkingsgroei min of meer stilstaan geven aan dat zij meer willen gaan bouwen. De vraag waaróm mensen van buiten de waard hier gaan wonen, wordt minder vaak gesteld. Wat maakt ons aantrekkelijk, wat is van waarde, wat is belangrijk – dat moet eerst beantwoord worden. Het uitspreken van een snelle mening doet geen recht aan deze visie.

In het verleden (1952) heeft de stichting Krimpenerwaard, opgericht door de burgemeesters van de toenmalige 12 gemeenten al eens een toekomstbeeld voor de gehele Krimpenerwaard opgesteld. Bij het doorlezen van dit toekomstbeeld valt op dat we met de kennis van nu veel verwachtingen/oplossingen bezien met een glimlach. Veel problemen zijn niet benoemd omdat die pas later zijn gaan spelen.
De strategische visie van nu benoemt wat nu actueel is en maakt duidelijk dat ‘niets doen niets oplost’.
Een zorgvuldige afweging is van belang om te voorkomen dat gekozen wordt voor een oplossing die meer nadelen dan voordelen heeft.

Cees van der Graaf,
raadslid

Strategische Visie Krimpenerwaard