Door Bas Noorlander op 2 december 2015

Uit de commissie: Algerabrug, weidevogels en restafval

De PvdA heeft in de commissievergadering wethouder Pieter Neven gevraagd wat de overwegingen zijn geweest om de Algerabrug in 2016 een week af te sluiten, van 25 tot 31 juli. De wethouder liet weten dat buurgemeente Krimpen aan den IJssel hierover niet met hem heeft gesproken. Hij gaat nu zelf contact opnemen met Krimpen.

Krimpen had in een eigen persbericht wel gemeld dat er overleg was geweest met de buurgemeenten. De PvdA wil vooral weten of er nog alternatieven zijn besproken, zoals afsluiting van de brug in het weekend. Wethouder Neven gaat Krimpen nu om verduidelijking vragen.
Inmiddels is bekend dat men vooral om technische reden (het zonder onderbrekingen uitvoeren van zeer noodzakelijk onderhoud) heeft besloten tot een weekafsluiting. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens deze periode de oversteek wel maken. Het gaat dus met name over het afsluiten van de brug voor het gemotoriseerde verkeer.
(Lees ook ‘Krimpenerwaard wist van niks over afsluiting‘, AD Rotterdam Oost 3 december 2015)

Bestemmingsplannen
De commissie besprak ook een aantal bestemmingsplannen, als uitvloeisel van de Gebiedsovereenkomst 2014 (het voormalig Veenweidepact 2005). Het gaat hier om het deelgebied Berkenwoudse Driehoek, de Nesse en Oudeland. Stuk voor stuk groene parels in de Krimpenerwaard. De PvdA constateert dat het Veenweidegebied zich de laatste tijd – terecht – in een enorme belangstelling mag verheugen. Dat is ook zeer noodzakelijk gelet op de dramatische toestand van onderdelen daarvan. Het verdwijnen van de biodiversiteit en als gevolg daarvan veel weidevogels is slechts één aspect hiervan. Diverse adviezen en rapportages hebben recent nóg eens gewezen op de dramatische toestand. Deze feitelijkheden kunnen we niet langer negeren.
In dit verband heb ik ook gewezen op het recente en zeer actuele initiatief van staatssecretaris Martijn van Dam om de teruggang van weidevogels aan te pakken. Omdat de uitvoeringsmaatregelen in januari 2016 financieel verplicht moeten zijn, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad de bestemmingsplannen uiterlijk 15 december vaststelt. Het was voor ons dan ook een raadsel waarom de plannen in een zo laat stadium zijn aangeboden. De reactie van de wethouder was dat hier sprake was van een onjuistheid in het voorstel en dat er voldoende tijd overblijft en dat financiering van de uitvoering niet in gevaar komt.
Op een aantal inhoudelijke vragen over waterkwaliteit, komt het college in het raadsvoorstel nog terug. De beeldkwaliteit wordt meegenomen in het uitvoeringsplan. Verantwoordelijk voor saneringen (alleen al in de Berkenwoudse Driehoek: 39 verdachte slootdempingen, 16 verdachte kavelpaden, 229 verdachte dammen en voormalige dammen van verontreinigende locaties) door middel van het veelal afdekken met een laag aarde, is tegenwoordig de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Diftar
Vervolgens is uitvoerig gesproken over de in 2017 in te voeren diftar (gedifferentieerde tarieven) voor het ophalen van restafval in de gehele gemeente Krimpenerwaard. Straks kan een huishouden kiezen uit een kleine of grote minicontainer en zal het aantal aanbiedingen naast een basistarief de grondslag voor de heffing zijn: hoe meer restafval je aanbiedt, hoe meer je betaalt. Inmiddels zijn er positieve ervaringen opgedaan met dit systeem in Bergambacht en Schoonhoven.
Hoewel een aantal zaken nog niet helemaal duidelijk is, wordt het principevoorstel om diftar in te voeren als hamerstuk doorgestuurd naar de raad. Op de PvdA-vraag of, gelet op de niet altijd positieve Schoonhovense ervaring van dit jaar, diftar ook gefaseerd kan worden ingevoerd, antwoordde het college geantwoord. De herindelingswet zou dit niet toestaan. Er moet in de gehele gemeente binnen een bepaalde periode een zelfde regime worden gehanteerd.
De PvdA wil nog wel duidelijkheid over de financiële paragraaf. In de toekomst moet overigens het gehele afvalbeleid/scheidingsbeleid nog eens tegen het licht worden gehouden. Onderwerpen genoeg: chemisch afval, textiel, glas, inleverstations. Na invoering van diftar zal de inzameling van oud papier aan de orde komen. Gelet op de grote verschillen bij de inzameling hiervan in de kernen is besloten dit niet gelijktijdig met diftar in te voeren.

Bas Noorlander,
commissielid

Bas Noorlander

Bas Noorlander

Bas Noorlander (10 mei 1947) was tot  mei 2016 commissielid en lid van onze steunfractie. Hij woont in Stolwijk.

Meer over Bas Noorlander