Door Redactie op 18 februari 2016

‘Versobering gemeentelijke projecten niet uitgesloten’

Met 53 miljoen euro voor 90 projecten moet je de budgetten scherp in de gaten houden. “Wat kan wel? En wat kan niet? Niet alle plannen kunnen in hun geheel worden uitgevoerd”, waarschuwde wethouder Ria Boere de commissieleden van de gemeente Krimpenerwaard.

“Ambtenaren rekenen de plannen opnieuw door. Versobering is niet uitgesloten.” Zij toonde in haar kwartaalrapportage een lange lijst van projecten, die reeds in vergevorderd stadium verkeren, gereed zijn of nog moeten worden opgestart. “Rioleringswerkzaamheden zijn leidend. Die zijn in veel gevallen hard nodig en kunnen worden gecombineerd met herbestrating.”

Gouderak-Oost
Bij enkele projecten stuitte de gemeente Krimpenerwaard op extra kosten, zoals bij de aanpak van de riolering en bestrating in Gouderak-Oost. Daar worden damwanden geslagen bij woningen om de balans in de wijk te herstellen. ,,Het is nu een enorme zandbak. Voor kinderen die graag buiten willen spelen, willen we met de buurtvereniging alternatief vermaak bedenken.”

20160222Grk1545

De reconstructie van Gouderak Oost kost meer dan begroot. Het is nu nog een ‘enorme zandbak’.

Ook voor de aanpak van het terrein Buiten de Veerpoort in Schoonhoven voorspelde Boere dat de historische stad in die hoedanigheid weliswaar zichtbaar moet zijn voor toeristen, maar dat ze niet de portemonnee wil trekken voor het gehele wensenpakket. “Het plan is fraai, maar de financiële onderbouwing ontbreekt. Daarom gaan we eerst de kosten inzichtelijk maken.”

Kap
Boere stelde dat reconstructie van het centrum Stolwijk duurder uitvalt. Bij nadere bestudering van het bestek bleek dat de levering van materialen niet in de raming van het bestek waren opgenomen. De verwachte voordelen om dit project te kunnen combineren met andere werkzaamheden komen te vervallen. Voor eventuele kap van acht platanen op het Dorpsplein van Stolwijk wordt voor de zomer een collegevoorstel gepresenteerd, inclusief een dekkingsvoorstel voor de benodigde middelen.

Ten opzichte van de vorige planning zijn er twee projecten toegevoegd. Uit inspectie is gebleken dat de aansluiting van het hoofdriool op het gemaal Karekiet in Stolwijk is verzakt. Op de Lageweg in Ouderkerk wordt opnieuw een duiker aangelegd. Het is een gevolg van een eerder verschil van mening met het hoogheemraadschap over de hoogteligging van de duiker.

(Bron: Het Kontakt, 18 februari 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie