Door Redactie op 22 maart 2017

PvdA stelt vragen over problemen bij Woningstichting Gouderak

(Update) Woningstichting Gouderak (WSG) is onder verscherpt toezicht gesteld door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Autoriteit ziet tekortkomingen in de governance en risico’s vanuit het zorgvastgoed dat de stichting bezit. De PvdA heeft vragen gesteld aan het college van B en W.

De tekortkomingen in de governance betreffen de kwaliteit van het interne toezicht, de naleving van de governance-code en de moeizame relatie die de woningstichting heeft met belangrijke stakeholders als de gemeente en huurders.

De Aw heeft de corporatie opgedragen uiterlijk 1 juni 2017 bij haar een herstelplan in te dienen dat gericht is op verbetering van de governance en het risicomanagement. De concrete verbetermaatregelen in het herstelplan dienen voorzien te zijn van een realistisch tijdpad waarbinnen de verbetermaatregelen gerealiseerd zullen zijn.

Marije Willems

PvdA-fractievoorzitter Marije Willems heeft inmiddels vragen over de situatie gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zij wil weten of het college zich herkent in de conclusie van de Aw dat gemeente en WSG een moeizame relatie hebben. Ook vraagt zij of het college al in overleg is met de WSG over verbeteringen en zo niet, of het dan bereid is daarvoor snel het initiatief te nemen.

Zij wijst er in haar vragen op dat woningcorparaties een belangrijke partner zijn om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren, zoals de Woonvisie. Ook is van belang dat corporaties goed bestuurd worden om goede en betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens beschikbaar te houden. Als blijkt dat het belang van die categorie inwoners in het geding is, moet de gemeente ingrijpen, vindt de PvdA.

In een verklaring op haar website zegt de WSG dat een adviseur is aangetrokken om te helpen bij het opstellen van een herstelplan. Dat moet uiterlijk 1 juni gereed zijn. De WSG zet volgens die verklaring in op een ‘gedegen en snelle indiening en afwikkeling van het herstelplan’. Ze benadrukt dat ‘huurders, leveranciers en andere relaties op geen enkele wijze nadeel zullen ondervinden van de situatie’.

Brief Autoriteit woningcorporaties aan Woningstichting Gouderak

Raadsvragen PvdA

Lees ook:
Woningstichting Gouderak onder verscherpt toezicht (Het Kontakt, 22 maart 2017)
Gouderakse corporatie ondermaats (AD Gouda, 22 maart 2017)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie