Financiën

De PvdA Krimpenerwaard staat voor een behoedzaam, zorgvuldig en gezond financieel beleid. De lokale lastendruk in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal, als het aan ons ligt, na harmonisatie, niet hoger zijn dan het gemiddelde van de vijf huidige gemeenten.

Ons uitgangspunt is beperking van de lokale belasting. Als in de toekomst deze belasting verhoogd dient te worden, dan zal er slechts sprake mogen zijn van maximaal het doorberekenen van het inflatiepercentage.
Dit geldt zowel voor de eigen gemeentebegroting als voor de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen. Voor nieuwe uitgaven, investeringen en structurele verplichtingen geldt in beginsel dat deze worden gefinancierd uit de bestaande begroting. Bij het aangaan van nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen zal er maximale aandacht zijn voor de financiële gevolgen hiervan, in het bijzonder bij uittreding.

Er moet kritisch worden gekeken of binnen de nieuwe gemeente en Gemeenschappelijke Regelingen geen taken dubbel worden uitgevoerd. Gelet hierop zal er dan ook sprake dienen te zijn van een terughoudend gemeentelijk personeelsbeleid.

In 2015 moet worden beslist welke gemeentelijke gebouwen en accommodaties – marktconform – kunnen worden afgestoten.