Natuur en landschap

De Krimpenerwaard is een open veenweidegebied. Dat willen we zo houden. Maar binnen het gebied is beleving en gebruik nodig. Het is geen verstild beeld waar van buitenaf naar gekeken wordt. Er wordt in gewerkt, geleefd en gerecreëerd. Bepaalde vormen van kleinschalige recreatie zijn welkom en belemmeringen om daarmee aan de slag te gaan moeten worden opgeruimd; onze Krimpenerwaard is gastvrij; niet alleen voor dagjesmensen, maar ook voor toeristen die langer van onze mooie polder willen genieten.

Ons standpunt

Wij bevorderen de uitbreiding van veilige fiets-, wandel-, kano- en schaatsnetwerken, zoveel mogelijk gescheiden van ander (auto)verkeer.

De agrarische bedrijvigheid vormt een belangrijk deel van de identiteit in de Krimpenerwaard. De boeren beheren samen een groot deel van het groen. Voor behoud van het open landschap en voor natuurgericht beheer is hun medewerking onontbeerlijk. Zij zijn als ‘rentmeesters’ medeverantwoordelijk voor natuur- en soortenbehoud en behoud van biodiversiteit. Schaalvergroting in de agrarische sector gebeurt binnen de traditie en het karakter van het gebied. Biologische bedrijfsvoering, gericht op natuurbehoud en duurzaamheid, verdient te worden beloond, evenals initiatieven die zijn gericht op het behoud van bloem- en kruidenrijke weilanden.

Bij het behoud van de natuur en het beheer van het landschap ligt een bepalende rol van het Zuid-Hollands Landschap voor de hand. Dat betekent dat er een wezenlijke financiële bijdrage voor deze stichting beschikbaar moet komen. Andere belangrijke organisaties in dit verband zijn de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en de stichting voor natuur- en landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard.

Het Veenweidepact moet nu snel worden uitgevoerd. De nieuwe gemeente moet een sterke en gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de provincie(s), waterschappen, rijksoverheid en omliggende gemeenten. Vooral geldt dit voor het beleid met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen, verkeers- en waterveiligheid.

Behalve de unieke polders willen wij de rivieren en de karakteristieke dijken (hun functie maar ook de unieke uitzichten over de rivieren en het veenweidelandschap) inzetten om de aantrekkelijkheid van het gebied te versterken. Wij staan voor het behoud van ons landschap.

Het cultuurhistorisch karakter van de gemeente Krimpenerwaard, met de beschermde stads- en dorpsgezichten van Schoonhoven, Vlist/Bonrepas en Haastrecht, verdient het om zorgvuldig mee om te gaan. Dit geldt natuurlijk ook voor de historische en monumentale boerderijen en linten in onze unieke plattelandsdorpen. Om dit belangrijke erfgoed, ook voor recreanten, beter kenbaar te maken, staat de PvdA nauwe samenwerking voor met toeristische en recreatieve organisaties en ondernemers om de aantrekkelijkheid van het gebied te onderstrepen en economisch te stimuleren.

De PvdA is trots op de Krimpenerwaard en wil dat graag uitdragen.

Nieuwsberichten over Natuur en landschap

Hoe snel verzadigt de IJsseldijk?

door Redactie op 14 augustus 2017
Foto Google Street View

Hoeveel water kan een dijk hebben? Een infiltratieproef op de Gouderakse Kattendijk moet antwoord geven op die vraag. Tijdens de proef, die zaterdag 19 augustus wordt gehouden, stroomt er tien uur lang water uit een dertig meter lange buis vol gaatjes over het binnentalud van de dijk.

lees verder »

Aanvullend grondonderzoek IJsseldijk

door Redactie op 26 juli 2017

In maart/april 2017 heeft het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) voor drie dijkvakken op de IJsseldijken extra grondonderzoek verricht om de sterkte van de ondergrond beter in de vingers te krijgen. Als vervolg hierop wordt ook aanvullend onderzoek uitgevoerd voor de resterende dijkvakken.

lees verder »

Strategische visie vraagt om zorgvuldige afwegingen

door Cees van der Graaf op 23 juni 2017

De strategische visie die onder leiding van Riek Bakker tot stand is gekomen geeft op hoofdlijnen een goed beeld van wat speelt aan wensen, kansen en bedreigingen in de Krimpenerwaard. Naast gesprekken met verschillende overheden is er ook veel gesproken met een grote groep actieve inwoners, het bedrijfsleven, boeren en maatschappelijke organisaties.

lees verder »

‘Beschermde status voor laatste droogschuur steenfabriek’

door Redactie op 1 februari 2017

Wethouder Dilia Blok zal de enige overgebleven droogschuur van de Gouderakse steenfabriek meenemen in de cultuurhistorische inventarisatie van de gemeente Krimpenerwaard. Dat heeft ze toegezegd na vragen van de PvdA.

lees verder »

karres+brands maakt inpassingsplan voor IJsseldijk

door Redactie op 6 december 2016

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft landschapsarchitecten karres+brands gekozen om een ruimtelijk inpassingsplan voor de IJsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak op te stellen.

lees verder »

PvdA wil meer onderbouwing voor kap van 71 Gouderakse bomen

door Redactie op 29 augustus 2016

De PvdA wil een betere onderbouwing van het voornemen om in Gouderak 71 bomen te rooien. Raadslid Gerjo Goudriaan heeft gevraagd om het onderzoek waaruit zou blijken dat de bomen niet kunnen blijven staan.

lees verder »

Gouderakse Tiendweg in oorspronkelijke staat hersteld

door Redactie op 24 augustus 2016

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat de Gouderakse Tiendweg volledig in oorspronkelijke staat terugbrengen. Dat heeft het waterschapsbestuur besloten. Tot woede van wandelaars, omwonenden en de PvdA was het tweesporenpad tijdens de zomer voor een deel over de hele breedte geasfalteerd.

lees verder »

Verontwaardigde reacties op asfaltering Tiendweg

door Redactie op 22 augustus 2016

Op sociale media is heftig gereageerd op het asfalteren van een deel van de Gouderakse Tiendweg. In de vakantieperiode is op het stuk tussen de N207/Schoonhovenseweg en het volkstuinencomplex Groenakker over de hele breedte asfalt aangebracht waardoor het karakteristieke ‘karrenspoor’ (twee stroken asfalt met een middenberm van gras) is verdwenen.

lees verder »

PvdA wil kaalslag in Gouderak voorkomen

door Redactie op 22 juli 2016

De PvdA in de gemeenteraad van Krimpenerwaard zet vraagtekens bij de noodzaak van de kap van 31 bomen in Gouderak. Raadslid Gerjo Goudriaan heeft het onderwerp door het stellen van schriftelijke vragen op de agenda gezet.

lees verder »

Krimpenerwaard moet toeristische ambities bijstellen

door Redactie op 21 juli 2016

De gemeente Krimpenerwaard gooit alles in de strijd om meer toeristen naar het Groene Hart en met name het poldergebied te trekken, maar zal toch de lokale ambities enigszins terug moeten schroeven. Het Rijk honoreert de speerpunten uit het jaarplan maar ten dele.

lees verder »

PvdA bezorgd over mogelijke aantasting EHS

door Redactie op 21 juni 2016

Tijdens de commissievergadering van 15 juni heeft de PvdA-fractie haar zorg uitgesproken over het feit dat de grens van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) ter plaatse van het ontwerp-bestemmingsplan Middelblok 20-24 in Gouderak ingedeukt’ zou moeten worden.

lees verder »

Uitvoering Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard begint

door Redactie op 1 juni 2016

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard richt in de Krimpenerwaard 500 hectare natuur in De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid in.

lees verder »

Dauwtrappen stopt na 18 jaar

door Redactie op 13 april 2016

De traditie om op Hemelvaartsdag door de Krimpenerwaard te dauwtrappen, is ten einde. De organisatie heeft trouwe wandelaars laten weten dat het evenement niet langer wordt georganiseerd.

lees verder »

Weidevogels profiteren van samenwerking met grondbedrijf

door Redactie op 30 maart 2016

Het Zuid-Hollands Landschap voegt na slim samenspel met een bedrijf uit Lisse in één keer bijna drie hectare toe aan het beschermde weidevogelgebied in de Krimpenerwaard.

lees verder »

Dreigende ambtenaar excuseert zich voor zijn gedrag

door Redactie op 17 maart 2016

Hij is zich rot geschrokken, de ambtenaar van de gemeente Krimpenerwaard die zwanenbeschermer Saskia van Rooy bedreigde toen zij bezig was met het filmen van jagers in Bergambacht. ‘Hij was zich onvoldoende bewust van het feit dat hij als ambtenaar te allen tijde een voorbeeldfunctie vervult en biedt zijn excuses aan voor zijn gedrag’.

lees verder »

Kamerlid bij Boomfeestdag op Koudasfaltterrein

door Redactie op 16 maart 2016

Vandaag, woensdag 16 maart, vindt de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag plaats. Op die dag planten 25 leerlingen uit groep 5 van de Casimirschool 50 fruitbomen op GOUDasfalt, in aanwezigheid van Tweede D66-Kamerlid Fatma Koşer Kaya. De bomen vormen samen een mooie boomgaard aan de Gouderaksedijk.

lees verder »

Zakkenvullen voor GOUDasfalt

door Redactie op 28 februari 2016

PvdA’ers zijn geen zakkenvullers, maar voor één keer deden we dat wel. Een delegatie van de PvdA Krimpenerwaard deed zondag mee aan de actie van GOUDasfalt om het riet naast de Koudasfaltlocatie in Stolwijkersluis van zwerfvuil te ontdoen.

lees verder »

Zwanen massaal afgeschoten in Groene Hart

door Redactie op 25 februari 2016

‘Alle zwanen zijn afgelopen maanden stelselmatig, stuk voor stuk uitgemoord.’ Dierenarts Saskia van Rooy stelde eerder de misstanden bij zwanendriften aan de kaak bij EenVandaag. Maar de afgelopen tijd blijkt dat zwanen nog altijd verre van veilig zijn.

lees verder »

PvdA ZH: uniek polderlandschap Groene Hart beter beschermen

door Redactie op 22 februari 2016

De PvdA Zuid-Holland maakt zich zorgen over de verrommeling van het unieke polderlandschap in het Groene Hart. Aanleiding is een onderzoek van een team studenten van de Groene Hart Academie naar de status van 60 polders in het Groene Hart die vier jaar geleden door Stichting Groene Hart als bedreigd zijn aangemerkt.

lees verder »

Polders Groene Hart onder grote druk

door Redactie op 19 februari 2016

De polders in het Groene Hart staan onder grote druk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Groene Hart Academie.Student Lucas Houtzamer onderzocht de status van 60 polders in het Groene Hart die vier jaar geleden op een lijst van de Stichting Groene Hart als bedreigd vermeld stonden.

lees verder »