Natuur en landschap

De Krimpenerwaard is een open veenweidegebied. Dat willen we zo houden. Maar binnen het gebied is beleving en gebruik nodig. Het is geen verstild beeld waar van buitenaf naar gekeken wordt. Er wordt in gewerkt, geleefd en gerecreëerd. Bepaalde vormen van kleinschalige recreatie zijn welkom en belemmeringen om daarmee aan de slag te gaan moeten worden opgeruimd; onze Krimpenerwaard is gastvrij; niet alleen voor dagjesmensen, maar ook voor toeristen die langer van onze mooie polder willen genieten.

Wij bevorderen de uitbreiding van veilige fiets-, wandel-, kano- en schaatsnetwerken, zoveel mogelijk gescheiden van ander (auto)verkeer.

De agrarische bedrijvigheid vormt een belangrijk deel van de identiteit in de Krimpenerwaard. De boeren beheren samen een groot deel van het groen. Voor behoud van het open landschap en voor natuurgericht beheer is hun medewerking onontbeerlijk. Zij zijn als ‘rentmeesters’ medeverantwoordelijk voor natuur- en soortenbehoud en behoud van biodiversiteit. Schaalvergroting in de agrarische sector gebeurt binnen de traditie en het karakter van het gebied. Biologische bedrijfsvoering, gericht op natuurbehoud en duurzaamheid, verdient te worden beloond, evenals initiatieven die zijn gericht op het behoud van bloem- en kruidenrijke weilanden.

Bij het behoud van de natuur en het beheer van het landschap ligt een bepalende rol van het Zuid-Hollands Landschap voor de hand. Dat betekent dat er een wezenlijke financiële bijdrage voor deze stichting beschikbaar moet komen. Andere belangrijke organisaties in dit verband zijn de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en de stichting voor natuur- en landschapsbeheer Weidehof Krimpenerwaard.

Het Veenweidepact moet nu snel worden uitgevoerd. De nieuwe gemeente moet een sterke en gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de provincie(s), waterschappen, rijksoverheid en omliggende gemeenten. Vooral geldt dit voor het beleid met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen, verkeers- en waterveiligheid.

Behalve de unieke polders willen wij de rivieren en de karakteristieke dijken (hun functie maar ook de unieke uitzichten over de rivieren en het veenweidelandschap) inzetten om de aantrekkelijkheid van het gebied te versterken. Wij staan voor het behoud van ons landschap.

Het cultuurhistorisch karakter van de gemeente Krimpenerwaard, met de beschermde stads- en dorpsgezichten van Schoonhoven, Vlist/Bonrepas en Haastrecht, verdient het om zorgvuldig mee om te gaan. Dit geldt natuurlijk ook voor de historische en monumentale boerderijen en linten in onze unieke plattelandsdorpen. Om dit belangrijke erfgoed, ook voor recreanten, beter kenbaar te maken, staat de PvdA nauwe samenwerking voor met toeristische en recreatieve organisaties en ondernemers om de aantrekkelijkheid van het gebied te onderstrepen en economisch te stimuleren.

De PvdA is trots op de Krimpenerwaard en wil dat graag uitdragen.