Werk, zorg en ondersteuning

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd en ouderen, de begeleiding van mensen met een beperking en het aan het werk helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn grote opgaven die we alleen in regionaal verband goed en professioneel kunnen oppakken. Daarnaast bieden we kansen aan inwoners en organisaties die zelf met initiatieven komen. Sociale wijkteams met een centrale rol voor de wijkverpleegkundige krijgen onze steun en vertrouwen.

Veel inwoners zijn goed in staat hun eigen leven te organiseren. Maar niet iedereen. Soms is wat hulp, advies of zorg nodig. Voor opvoeding, in het huishouden of voor de eigen gezondheid.

Wij willen burenhulp stimuleren; buren en bekenden die elkaar helpen. Onze stad en dorpen beschikken over veel verenigingen, organisaties en vrijwilligers die wij graag willen inzetten om bij te dragen aan de ondersteuning van dorpsgenoten die een steun in de rug nodig hebben. Maar daarnaast moet het ook eenvoudig mogelijk zijn steun en advies van professionals te krijgen. En wat ons betreft niet voor elke vraag naar een ander loket, maar op één plek met een duidelijk samenhangend verhaal. Heel eenvoudig; zelf doen wat je zelf kan doen, maar adequate hulp krijgen als het moet.

We vinden dan ook dat elke kern een sociale ontmoetingsplek moet hebben.
Voor vragen over wonen, welzijn, werk en zorg. Of om een activiteit te doen. Of om bijvoorbeeld samen een maaltijd te maken en te eten. Corporaties kunnen een prima partner zijn, maar ook een dorpshuis, een bibliotheek, een sportkantine, een welzijnsstichting of een verzorgingshuis.
Voorzieningen en organisaties die aan dit buurtgevoel bijdragen hebben en houden onze steun.

Wij zetten ons ervoor in dat zorgvoorzieningen of –units binnen een straal van vijf kilometer vanuit iedere kern bereikbaar zijn. Als zelfstandig wonen niet meer kan, dan horen mensen waar mogelijk terecht te kunnen in een zorgvoorziening in eigen dorp of stad.

De sociale voorzieningen, die we met elkaar organiseren en financieren, zullen voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Goede voorlichting is daarvoor essentieel.

We helpen de mensen die het (even) moeilijk hebben weer op weg naar een betere toekomst maar vragen ook om zelf – waar mogelijk – een steentje bij te dragen. Die inzet moet wel bijdragen aan een grotere kans om weer een plaats op de arbeidsmarkt te krijgen en mag niet in de plaats komen van bestaand (betaald) werk.

De PvdA maakt werk van werk. Om mensen die werkloos raken weer aan de slag te krijgen, maken we afspraken met bedrijven en bieden we inwoners de kans tot omscholing. Werkloze inwoners kunnen aanspraak maken op gunstige bedrijfskredieten en extra begeleiding en training.

Speciale aandacht verdient de jeugdwerkloosheid. Om jongeren aan het werk te krijgen en te houden maakt de gemeente afspraken met scholen en bedrijven over stages en opleidingen. Daarnaast investeren we in het tegengaan van vroegtijdige schooluitval.