Werk, zorg en ondersteuning

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd en ouderen, de begeleiding van mensen met een beperking en het aan het werk helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn grote opgaven die we alleen in regionaal verband goed en professioneel kunnen oppakken. Daarnaast bieden we kansen aan inwoners en organisaties die zelf met initiatieven komen. Sociale wijkteams met een centrale rol voor de wijkverpleegkundige krijgen onze steun en vertrouwen.

Ons standpunt

Veel inwoners zijn goed in staat hun eigen leven te organiseren. Maar niet iedereen. Soms is wat hulp, advies of zorg nodig. Voor opvoeding, in het huishouden of voor de eigen gezondheid.

Wij willen burenhulp stimuleren; buren en bekenden die elkaar helpen. Onze stad en dorpen beschikken over veel verenigingen, organisaties en vrijwilligers die wij graag willen inzetten om bij te dragen aan de ondersteuning van dorpsgenoten die een steun in de rug nodig hebben. Maar daarnaast moet het ook eenvoudig mogelijk zijn steun en advies van professionals te krijgen. En wat ons betreft niet voor elke vraag naar een ander loket, maar op één plek met een duidelijk samenhangend verhaal. Heel eenvoudig; zelf doen wat je zelf kan doen, maar adequate hulp krijgen als het moet.

We vinden dan ook dat elke kern een sociale ontmoetingsplek moet hebben.
Voor vragen over wonen, welzijn, werk en zorg. Of om een activiteit te doen. Of om bijvoorbeeld samen een maaltijd te maken en te eten. Corporaties kunnen een prima partner zijn, maar ook een dorpshuis, een bibliotheek, een sportkantine, een welzijnsstichting of een verzorgingshuis.
Voorzieningen en organisaties die aan dit buurtgevoel bijdragen hebben en houden onze steun.

Wij zetten ons ervoor in dat zorgvoorzieningen of –units binnen een straal van vijf kilometer vanuit iedere kern bereikbaar zijn. Als zelfstandig wonen niet meer kan, dan horen mensen waar mogelijk terecht te kunnen in een zorgvoorziening in eigen dorp of stad.

De sociale voorzieningen, die we met elkaar organiseren en financieren, zullen voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Goede voorlichting is daarvoor essentieel.

We helpen de mensen die het (even) moeilijk hebben weer op weg naar een betere toekomst maar vragen ook om zelf – waar mogelijk – een steentje bij te dragen. Die inzet moet wel bijdragen aan een grotere kans om weer een plaats op de arbeidsmarkt te krijgen en mag niet in de plaats komen van bestaand (betaald) werk.

De PvdA maakt werk van werk. Om mensen die werkloos raken weer aan de slag te krijgen, maken we afspraken met bedrijven en bieden we inwoners de kans tot omscholing. Werkloze inwoners kunnen aanspraak maken op gunstige bedrijfskredieten en extra begeleiding en training.

Speciale aandacht verdient de jeugdwerkloosheid. Om jongeren aan het werk te krijgen en te houden maakt de gemeente afspraken met scholen en bedrijven over stages en opleidingen. Daarnaast investeren we in het tegengaan van vroegtijdige schooluitval.

Nieuwsberichten over Werk, zorg en ondersteuning

PvdA wil duidelijkheid over extraatje voor arme kinderen

door Redactie op 17 oktober 2017

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de waardebonnen die de gemeente Krimpenerwaard beschikbaar stelt aan gezinnen een laag inkomen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. De PvdA vindt dat het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld, niet wordt besteed zoals zou moeten.

lees verder »

Voedselbanken Nederland royeert Krimpenerwaard

door Redactie op 21 maart 2017

De Voedselbank Krimpenerwaard is door de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland geroyeerd omdat ze niet voldoet aan de voorwaarden die voor het lidmaatschap gelden.

lees verder »

PvdA wil verlaging rente gemeentelijke kredietbank

door Redactie op 27 januari 2017

PvdA-raadslid Gerjo Goudriaan wil dat het college van B en W van Krimpenerwaard in gesprek gaat met de Kredietbank Rotterdam om het rentepercentage te verlagen. De rente voor een sociale lening bedraagt nu 12%. Dat is geen percentage dat past bij een sociale lening, vindt de PvdA.

lees verder »

Krimpenerwaard brengt armoede onder kinderen in beeld

door Redactie op 10 november 2016

Op initiatief van de PvdA gaat de gemeente Krimpenerwaard onderzoek doen naar armoede onder kinderen en mogelijkheden om die tegen te gaan. De analyse moet over drie maanden klaar zijn.

lees verder »

‘Ichthusschool beste opvanglocatie voor vluchtelingen’

door Redactie op 7 september 2016

Nader onderzoek van de gemeente Krimpenerwaard wijst uit dat de leegstaande Ichthusschool in de Spoorstraat in Schoonhoven het meest geschikt is voor de opvang van 80 tot 100 vluchtelingen voor de duur van twee jaar. Of het gebouw daadwerkelijk in gebruik zal worden genomen, hangt af van de wensen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

lees verder »

B&W: Geen huisvesting statushouders in Zilvervakschool

door Redactie op 31 augustus 2016
Foto Google StreetView

Het college van B&W, ROC Zadkine en eigenaar/investeerder van de Zilvervakschool zien af van de huisvesting van 50 statushouders in de hoogbouw van de Zilvervakschool aan de Mr. Kesperstraat in Schoonhoven.

lees verder »

Advocaat bewoners Spoorstraat: ‘Opheffing geheimhouding gewenst’

door Redactie op 28 augustus 2016
Foto Google StreetView

Bewoners van de Spoorstraat in Schoonhoven hebben een advocatenbureau in de arm genomen om druk uit te oefenen op het gemeentebestuur. Ze willen stukken inzien over het raadsvoorstel om asielzoekers te huisvesten in het Groene Kruisgebouw en de Ichthusschool.

lees verder »

VluchtelingenWerk Krimpenerwaard zoekt vrijwilligers

door Redactie op 12 augustus 2016

VluchtelingenWerk Krimpenerwaard is op zoek naar vrijwilligers. Er worden mensen gezocht die vluchtelingen in de Krimpenerwaard willen ondersteunen bij het regelen van de eerste basisvoorzieningen en hen wegwijs willen maken in de gemeente.

lees verder »

Raad stort zorggeld in grote pot van de algemene reserve

door Redactie op 12 juli 2016

De PvdA is niet blij met het besluit van de gemeenteraad om het geld dat in 2015 over bleef in het sociaal domein, in de algemene reserve te storten. De PvdA wilde het geld besteden aan het verbeteren van de kwaliteit, innovatie en preventie binnen het sociaal domein.

lees verder »

‘Miljoenenoverschot op zorg moet weer aan zorg worden besteed’

door Redactie op 21 juni 2016

De PvdA wil het geld dat de gemeente Krimpenerwaard in 2015 (3,7 miljoen euro) aan uitgaven in het sociaal domein heeft overgehouden, ook voor het sociaal domein worden gereserveerd. Het college wil het storten in de algemene reserve, maar de PvdA vindt dat geld voor zorg ook aan zorg moet worden besteed.

lees verder »

Raad laat onderzoek doen naar huisvesting statushouders en vluchtelingen

door Redactie op 1 juni 2016

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft besloten om onderzoek te laten doen naar de tijdelijke huisvesting van statushouders in Schoonhoven en Lekkerkerk. De raad besloot ook om onderzoek te doen naar de opvang van vluchtelingen in de Spoorstraat in Schoonhoven, en om een alternatieve locatie te zoeken voor de Spoorstraat om vluchtelingen op te vangen.

lees verder »

‘Gemeente moet over de brug komen met geld voor welzijnsstichtingen’

door Redactie op 23 mei 2016

PvdA-raadslid Marije Willems wil van het college van B en W van Krimpenerwaard weten, wanneer het de welzijnsinstellingen gaat betalen om hun nieuwe taak te kunnen starten. De stichtingen zijn er klaar voor, maar wachten nog op geld.

lees verder »

‘Besluitvorming over opvang vluchtelingen duurt te lang’

door Redactie op 19 mei 2016
Foto NRC

PvdA-fractievoorzitter Rob Geleijnse is blij dat het college eindelijk komt met een concreet voorstel voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Het voorstel past binnen de motie van de PvdA om kleinschalige opvang mogelijk te maken. ‘De vraag hierbij is wel, waarom dit toch weer zo lang moet duren.’

lees verder »

Gemeenteraad wil wél kleinschalige opvang van vluchtelingen

door Redactie op 2 maart 2016
Foto NRC

De gemeenteraad van Krimpenerwaard wil dat het college van B en W zijn huiswerk overdoet. De raad is het niet eens met het college dat meent dat er geen mogelijkheden zijn voor opvang van vluchtelingen binnen de gemeente.

lees verder »

Nieuwe functie voor monumentaal weeshuis Schoonhoven

door Redactie op 24 februari 2016

Woningcorporatie QuaWonen gaat het monumentale, voormalige Gereformeerde Weeshuis in het historische centrum van Schoonhoven verbouwen en uitbreiden. Het pand wordt een Herbergier, een kleinschalige woonvoorziening voor 15 of 16 ouderen met geheugenproblemen zoals dementie.

lees verder »

PvdA kaart fatsoenlijke betaling thuiszorg opnieuw aan

door Redactie op 21 februari 2016

De PvdA vraagt in de gemeenteraad van Krimpenerwaard opnieuw aandacht voor een fatsoenlijke betaling van de organisaties die huishoudelijke hulp bieden. Raadslid Marije Willems doet dit naar aanleiding van het nieuws dat Buurtzorg Nederland die zorg wil overnemen van TSN, de thuiszorgorganisatie die al sinds november in surseance van betaling verkeert.

lees verder »

College kan geen geschikte locatie voor azc vinden

door Redactie op 22 januari 2016

Binnen de gemeente Krimpenerwaard is geen geschikte locatie te vinden voor het vestigen van een (satelliet) asielzoekerscentrum. Dat laat het college van B en W weten aan de gemeenteraad.

lees verder »

Marije Willems: ‘Verborgen armoede opsporen’

door Redactie op 24 december 2015

De PvdA Krimpenerwaard vraagt het college van B en W om ondersteuning van minima en hulp bij het voorkomen van armoede. Hoewel tijdens de laatste raadsvergadering enkele moties met die strekking werden weggestemd, blijven de sociaaldemocraten hameren op verantwoordelijkheid bij het college om meer verborgen armoede in de Krimpenerwaard op te sporen.

lees verder »

Krimpenerwaard bereidt zich voor op crisisopvang

door Redactie op 2 december 2015

De druk op de gemeente Krimpenerwaard om vluchtelingen voor 72 uur op te vangen neemt toe. Daarom heeft burgemeester Tjerk Bruinsma zijn ambtenaren alvast opdracht gegeven een plan op te stellen voor het geval er een dringend verzoek van het COA of de Veiligheidsregio Hollands Midden hem bereikt.

lees verder »

Extraatje van 60 euro voor arm kind

door Redactie op 11 november 2015

Ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm krijgen van de gemeente Krimpenerwaard dit jaar een eenmalige verstrekking van 60 euro per kind. Dat hebben B en W besloten.

lees verder »