Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Vanuit onze zorg voor voldoende werk en werkgelegenheid, willen we meer ruimte en stimulans voor arbeidsintensieve, kleinschalige bedrijven. We willen niet méér oppervlak aan bedrijfsterrein in de Krimpenerwaard, maar wel méér arbeidsplaatsen. Bij omvorming of revitalisering van bedrijvigheid of bedrijfsterrein is dat onze richtlijn. We zorgen voor een goede dienstverlening aan ondernemers met wie we goede contacten onderhouden. De gemeente hoort een sturende, regisserende rol te hebben bij het grondbeleid en bij de invulling van bedrijventerreinen.

Wij zijn terughoudend met het aanleggen en uitbreiden van bedrijventerreinen. Als er een vraag is naar ruimte voor bedrijven, dan gebruiken we eerst de al bestaande ruimte optimaal door met herstructurering en meervoudig ruimtegebruik de ruimteproductiviteit te verhogen. Pas als dit onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding aan de orde. Maar dan wel gebiedsgericht, niet langer geldt ‘elk dorp zijn eigen bedrijventerrein’.

Door een zorgvuldige keuze van de locatie van ‘rode’ functies en door investeringen in kwaliteitsverbetering van de omliggende groene ruimte willen wij ervoor zorgen dat het ruimtegebruik voor wonen, bedrijventerreinen of infrastructuur niet zorgt voor een mindere kwaliteit van natuur en landschap maar deze waar mogelijk zelfs versterkt.

Ook willen we verdere integratie van vooral technisch onderwijs, ondernemers en overheid. Samen voor hetzelfde doel: de juiste mensen op de juiste werkplek. Daarvoor is gerichte opleiding en startkwalificatie nodig, voldoende passende banen en een juist personeelsbeleid. Ontplooiing van kansen en gerichte om- en bijscholing worden door ons gestimuleerd.

Voor de groeiende groep zzp’ers en startende ondernemers moet de Krimpenerwaard een aantrekkelijk vestigingsgebied worden. Projectontwikkelaars of ondernemers krijgen de gelegenheid om betaalbare bedrijfsverzamelgebouwen op geschikte locaties te bouwen. Wij willen leegstaande kantoorpanden en gemeentelijk vastgoed benutten voor de huisvesting van zzp’ers en startende ondernemers. Vrijkomende agrarische gebouwen krijgen een nieuwe bestemming die aansluit bij het karakter van het gebied.

De gemeente moet flexibel op initiatieven van de markt inspelen.
Ondernemers zijn onze partners voor het creëren van werkgelegenheid. Door als gemeente en ondernemers gezamenlijk op te treden, kan meer worden bereikt: 1 + 1 = 3. Deze samenwerking willen we bevestigen door een fonds in te stellen. Vanuit dit fonds kunnen gezamenlijke activiteiten worden bekostigd. Het fonds wordt gefinancierd door een bijdrage van zowel de gemeente als de ondernemers.

Om het toerisme, nationaal en internationaal, in ons gebied te promoten en te stimuleren werken we samen met betrokken partijen.

We willen banen stimuleren in de reparatiebranche, een recycleteam/kringlooppunt starten bij Cyclus en gemeentelijke aankopen doen bij onze plaatselijke leveranciers.