Verkeer en openbaar vervoer

De leefbaarheid in de woonkernen is sterk afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Openbaar vervoer, waaronder vervoer over water, willen wij daarom stimuleren; waar het nu ondermaats is, zal het anders en beter moeten.

De gemeente is een stevige gesprekspartner met andere overheden als het gaat om goed openbaar vervoer. Speciale aandacht verdient het vervoer voor ouderen en gehandicapten. Daarbij hebben naast het openbaar vervoer ook andere wijzen van vervoer onze aandacht, zoals busvervoer mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

Voor het woon-werkverkeer willen wij het gebruik van de fiets stimuleren.

Een goede ontsluiting van de Krimpenerwaard is van groot belang. Vooral de Algeracorridor wordt gezien als mogelijk knelpunt. Wij vinden een investering in een nieuwe vaste oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en de regio Rotterdam niet verantwoord en zullen ons verzetten tegen zo’n verbinding op het grondgebied van de nieuwe gemeente. Het verbeteren van de situatie en de doorstroom van verkeer rondom de Algerabrug juichen wij toe. Andere oplossingen zien wij in beter openbaar vervoer, het stimuleren van reizen buiten de spits en het gebruik van de fiets.

De bestaande (voet)veerverbindingen dienen in stand te worden gehouden.