Standpunten

Zoeken

Bibliotheek en cultuur

De PvdA hecht aan cultuur en zeer aan het behoud van de bibliotheek. Maar dan wel een bibliotheek die met de tijd meegaat. De bibliotheek wordt een ontmoetingsplek waar nieuwe media, geschiedenis, cultuur en kunst, ontdekkingstochten en integratie samenkomen. De bibliotheek heeft de functie van marktplaats waar actief burgerschap wordt bevorderd.

Lees verder

Dienstverlening

In ieder geval in de grotere kernen komt een breed ‘loket’ met allround medewerkers die snel en vraaggericht kunnen handelen.

Lees verder

Duurzaamheid, milieu en energie

Het is vanzelfsprekend dat voor de PvdA duurzaam bouwen, duurzaam gebruik van materialen, duurzaam inkopen en efficiënt en zuinig energiegebruik altijd leidend zal zijn in ons politieke werk.

Lees verder

Financiën

De PvdA Krimpenerwaard staat voor een behoedzaam, zorgvuldig en gezond financieel beleid. De lokale lastendruk in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard zal, als het aan ons ligt, na harmonisatie, niet hoger zijn dan het gemiddelde van de vijf huidige gemeenten.

Lees verder

Gemeente Krimpenerwaard

Wat voor soort gemeente zou Krimpenerwaard volgens de PvdA moeten zijn?

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen

Het verkiezingsnieuws van de PvdA Krimpenerwaard.

Lees verder

Jeugd en onderwijs

De jeugd heeft recht op voldoende speel- en sportgelegenheid. Veilige speeltoestellen, voetbalveldjes en kleinschalige natuurgebieden waar de jeugd haar energie en ontdekkingsdrang kwijt kan en zich op een gezonde manier kan ontwikkelen. Speeltoestellen horen te passen bij de samenstelling van de wijk; de inrichting van de speelruimte is daarmee ook dynamisch van aard.

Lees verder

Kernen

Al onze standpunten gelden natuurlijk ook voor de individuele kernen. Maar die verliezen wij daarmee niet uit het oog. Daarom hier een selectie van zaken die wij per kern willen bereiken.

Lees verder

Leefbaarheid, verenigingen en voorzieningen

Hoe houden we Krimpenerwaard leefbaar nu het geld bij gemeenten minder wordt, het aantal inwoners gaat afnemen en er meer mensen zonder werk zitten? Wij zetten ons in voor: ● woningen voor jong en oud; ● bereikbare werkgelegenheid – ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; ● sociale netwerken, ruimte en aandacht voor elkaar; ● zorg en ondersteuning, ook voor mensen met moeilijke vragen; ● ontspanningsmogelijkheden, sport en culturele verenigingen.

Lees verder

Natuur en landschap

De Krimpenerwaard is een open veenweidegebied. Dat willen we zo houden. Maar binnen het gebied is beleving en gebruik nodig. Het is geen verstild beeld waar van buitenaf naar gekeken wordt. Er wordt in gewerkt, geleefd en gerecreëerd. Bepaalde vormen van kleinschalige recreatie zijn welkom en belemmeringen om daarmee aan de slag te gaan moeten worden opgeruimd; onze Krimpenerwaard is gastvrij; niet alleen voor dagjesmensen, maar ook voor toeristen die langer van onze mooie polder willen genieten.

Lees verder

Raadsverkiezingen 2018

Al het nieuws van de PvdA over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Lees verder

Verkeer en openbaar vervoer

De leefbaarheid in de woonkernen is sterk afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Openbaar vervoer, waaronder vervoer over water, willen wij daarom stimuleren; waar het nu ondermaats is, zal het anders en beter moeten.

Lees verder

Waterschap

Woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor het bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De PvdA doet daar natuurlijk aan mee onder het motto: 'Samen werken aan sterke dijken en schoon water'. Ons programma in het kort.

Lees verder

Werk, zorg en ondersteuning

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd en ouderen, de begeleiding van mensen met een beperking en het aan het werk helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn grote opgaven die we alleen in regionaal verband goed en professioneel kunnen oppakken. Daarnaast bieden we kansen aan inwoners en organisaties die zelf met initiatieven komen. Sociale wijkteams met een centrale rol voor de wijkverpleegkundige krijgen onze steun en vertrouwen.

Lees verder

Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Vanuit onze zorg voor voldoende werk en werkgelegenheid, willen we meer ruimte en stimulans voor arbeidsintensieve, kleinschalige bedrijven. We willen niet méér oppervlak aan bedrijfsterrein in de Krimpenerwaard, maar wel méér arbeidsplaatsen. Bij omvorming of revitalisering van bedrijvigheid of bedrijfsterrein is dat onze richtlijn. We zorgen voor een goede dienstverlening aan ondernemers met wie we goede contacten onderhouden. De gemeente hoort een sturende, regisserende rol te hebben bij het grondbeleid en bij de invulling van bedrijventerreinen.

Lees verder

Wonen

We werken aan goede en voldoende woningen voor starters. Door hen in het gebied te houden leggen we een basis voor het bereikbaar en in stand houden van voorzieningen.

Lees verder