Meer thema’s

We noemen hier nog enkele meer algemene thema’s die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar in een verkiezingsprogramma niet mogen ontbreken. Zaken die we niet zomaar langs onze meetlat kunnen leggen en meer gaan over de gewenste manier van werken door de gemeente. Hoe we vinden we, bijvoorbeeld, dat de gemeente met haar inwoners moet omgaan, of met geld, of met haar dienstverlening.

1. Kernenaanpak. Elk dorp, elke stad heeft eigen gewoonten, knelpunten en bijzonderheden. Inwoners weten dat. Wij willen de inwoners meer invloed geven op hun eigen woonomgeving, Daarnaast willen wij zowel bestuurlijk als in de ambtelijke organisatie wijkgericht gaan werken.

2. Onze inwoners weten en kunnen veel, die kennis en kunde willen we meer gebruiken.

3. Dienstverlening. De gemeentelijke organisatie is er voor de inwoners, niet andersom. Met duidelijke, korte processen zonder ingewikkelde formulieren. Laten we gewoon terugbellen als we dat afspreken, duidelijke taal gebruiken in brieven en vragen opvatten vanuit de “ja, mits…” houding in plaats van de “nee, tenzij…”

4. Bestuur. Het bestuur van de gemeente is transparant en integer. Afspraken worden nagekomen, planningen worden gehaald zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn. Informatie wordt gedeeld en gelijke zaken worden ook echt gelijk worden behandeld.

5. Regels. We werken met regels die we kunnen handhaven, en zorgen dat er gehandhaafd wordt. Zowel op de kleine ergernissen zoals overhangend groen en hondenpoep, als op de regels die we hebben vanwege veiligheid.

6. Scheiding van kerk en staat: geen op een religie gebaseerde regels in de Algemeen Plaatselijke Verordening en in het horecabeleid, met respect voor opvattingen van anderen.