Lokale solidariteit; zekerheid over de toekomst

Als je ergens woont of gaat wonen, dan hoop je daar ook lang te kunnen blijven, zonder zorgen je kinderen naar school kunt laten gaan, of op de fiets naar de sportvelden en andere hobby’s. Dat er een vangnet is voor als het minder met je gaat, hulp als je even niet kunt meedoen, dat je onbezorgd in je eigen huis oud kunt worden, met vrienden in de buurt.

Jeugd

Als je kinderen krijgt, wil je dat ze in de buurt naar de kinderopvang kunnen waar ze van jongs af aan worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, en dat ze naar een fijne school kunnen. Het liefst zelf, lopend of met de fiets. En na de basisschool, ook naar de middelbare school. Een kind moet ook veilig kunnen opgroeien. We zetten in op hulp voor ouders en gezinnen en kinderen die het moeilijk hebben. En wij vinden dat kinderen gewoon kind moeten kunnen zijn, zonder de zware zorg voor hun ouders.

Dat betekent concreet:
• Behoud van kleine scholen, door ze te combineren met andere voorzieningen (kinderopvang, of een heel andere functie).
• Voorkomen dat onze jeugd later in de problemen komt. Aandacht voor jongeren, omgaan met geld, verslavingsrisico en risico’s van sociale media.
• Kinderen gaan minder helpen bij de mantelzorg.
• Hulp bij de ingewikkelde zaken die je moet regelen als je 18 jaar wordt.
• Speelplekken dichtbij en een inrichting van de ruimte die uitnodigt tot bewegen en spelen. In elk nieuwbouwproject gaan we verplicht speelplekken opnemen. In de bestaande wijken zorgen we dat er speelplekken zijn.
• De routes naar school en sportvelden moeten veilig en aantrekkelijk zijn. Dat doen we samen met scholen, verenigingen en ouders.
• Gezonde voeding, dat organiseren we samen met scholen, verenigingen en ouders.

Ondersteuning

Soms is ondersteuning nodig. Omdat je je zorgen maakt over je kind, of je hebt vragen over de opvoeding. Of omdat je hulp nodig hebt bij het huishouden of omdat je geen werk hebt.
Dan moet je makkelijk in elke kern ergens terechtkunnen. Laagdrempelig, bij iedereen bekend. We werken aan een goede samenwerking tussen gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties. Waar wijkverpleging en huisartsen ook van op de hoogte zijn. Waar je vriendelijk en deskundig wordt geholpen.

Natuurlijk is er ook altijd voldoende goede, specialistische zorg als het echt nodig is. We proberen echter ook samen zo gezond mogelijk te leven zodat we de zorg betaalbaar houden.
Zorg voor ouderen verdient meer aandacht en houden we in ons eigen gebied. Het is niet uit te leggen dat je hier woont en steeds eenzamer wordt. Of dat je steeds meer moeite hebt je huis netjes te houden, of met zelf koken. Zorg en ondersteuning moeten dichtbij. Dat is veel gezelliger voor de ouderen en makkelijker voor mantelzorgers. Die hebben het al zwaar genoeg.

Dat betekent concreet:
• Een herkenbaar, toegankelijk punt in elke kern of wijk waar je informatie en hulp kunt krijgen.
• Goede respijtzorg en passende waardering voor mantelzorgers. Want we willen niet dat zij afhaken omdat de zorg voor hun naasten te zwaar wordt.
• Meerjarige afspraken met de welzijnsstichtingen Zij krijgen de ruimte om te ontwikkelen, waarbij bestrijding van eenzaamheid, steun bij (vroege) dementie en ondersteuning van mantelzorg voorop staan.
• Goede afspraken met de lokale zorgaanbieders voor zoveel mogelijk zorg dichtbij huis.

Inkomen en werk

Ons doel is dat iedereen kan werken en een inkomen heeft, dat draagt bij aan zingeving en ontwikkeling. Het aantal mensen met een uitkering moet omlaag. Samen met het bedrijfsleven willen we daar afspraken over maken. Het moet mogelijk zijn meer van de eigen inwoners via de in onze gemeente aanwezige bedrijven te laten meedoen. Als daar gerichte pilots of omscholingstrajecten voor nodig zijn, zetten we daar ook zeker op in.

Onze waardering voor het vakonderwijs is groot. De aansluiting van dat onderwijs met de lokale bedrijven is sterk, dit is nodig. Ook om de toekomstige match tussen aanbod en vraag van werkgelegenheid te kunnen beïnvloeden en werkloosheid te voorkomen. Wij willen daar gericht mee aan de slag. Voorkomen van (jeugd)werkloosheid of schooluitval door de overgang van school naar werk zo eenvoudig mogelijk te maken. Gelijke kansen op werk zijn en blijven heel belangrijk voor de sociaaldemocratie.

Als je helaas toch werkloos of arbeidsongeschikt wordt, of je gaat scheiden en zit met financiële verplichtingen – dan wordt je toekomst heel onzeker. De PvdA vindt dat je voor advies en ondersteuning bij de gemeente moet kunnen aankloppen. Dat je daarbij je op een respectvolle wijze geholpen wordt en dat er altijd een basishulp bij schulden mogelijk is. Als is het alleen maar om de administratie op orde te krijgen. Of bij invullen van formulieren. Vaak is dit genoeg om erger te voorkomen.

Dat betekent concreet:
• Een lokaal werkgelegenheidsoffensief; meer mensen aan het werk.
• Voorkomen van schooluitval, onder andere door aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.
• Schuldhulpverlening en hulp bij het omgaan met geld en de oprichting van een formulierenbrigade om bij administratieve problemen te helpen.
• Zeker zijn van genoeg beschutte werkplekken, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waar je ook met een beperking een nuttige bijdrage kunt leveren. Mensen met een handicap of beperking horen erbij op de werkvloer.

Armoede

Armoede is geen keus. Armoede moeten we in onze gemeente bestrijden. Het kan niet zo zijn dat kinderen de dupe worden van opgroeien in armoede. Maar ook volwassenen hebben recht op ondersteuning. Dat verdient een goede aanpak, samen met scholen, welzijn, huisartsen, woningbouwcorporaties en bijvoorbeeld kerken.

Dat betekent concreet:
• Armoede gaan we bestrijden, de minimaregelingen handhaven we of breiden we uit.
Kinderarmoede is onacceptabel. Kinderen moeten mee kunnen doen zonder zich zorgen te maken over geld.

Onafhankelijkheid

Taal is het begin van meedoen. Er zijn in Nederland, ook in onze gemeente, meer taalarme inwoners dan we denken, of een grote drempel ervaren bij de digitale wereld. Tabletcafés zijn er al, maar het gaat verder. Grotere zelfverzekerdheid als je zelf een DigiD hebt aangevraagd. Begrijpen hoe het met die verzekeringen zit. Dat klinkt eenvoudig, maar er is veel digitale schaamte. Samen met onder andere de bibliotheek willen wij een aanval op (digitale) laaggeletterdheid inzetten. Voor iedereen, zodat je niet meer afhankelijk bent van anderen om mee te kunnen doen.

Dat betekent concreet:
• Blijvende inzet voor het Taalhuis van de bibliotheek, waar alle vormen van taalles bij elkaar komen.
• Mensen, jong en oud, digitaal weerbaar en mediawijs maken.
• Terugdringen van de taalachterstand met een continuprogramma.