Zuinig omgaan met onze omgeving, kiezen voor duurzaamheid

In vergelijking met andere gemeenten scoren wij op de gemeentelijke duurzaamheidsindex mager. De aangrenzende gemeenten aan de oost- en zuidkant doen het beter. Als gemeente moeten we daarom nu stappen zetten om bij te blijven. Innovatie op het gebied van duurzaamheid biedt kansen voor werkgelegenheid.

Duurzaamheid betekent dat je voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee de mogelijkheden van toekomstige generaties aan te tasten. Wereldwijd gaan we voor het Klimaatakkoord van Parijs om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terug te dringen. Landelijk gaan we woningen afkoppelen van het gas en investeren we in nieuwe technologie.
In vergelijking met andere gemeenten scoren wij op de gemeentelijke duurzaamheidsindex mager. De aangrenzende gemeenten aan de oost- en zuidkant doen het beter. Als gemeente moeten we daarom nu stappen zetten om bij te blijven. Innovatie op het gebied van duurzaamheid biedt kansen voor werkgelegenheid.

Energie

Lokaal kunnen en moeten we bijdragen aan de vergroening van de omgeving en vermindering van ons energiegebruik. Als gemeente gebruiken we veel energie. Voor de verlichting, de pompen en gemalen, onze eigen gebouwen. Dit geldt eveneens voor de bedrijven en huishoudens in de gemeente. We moeten nu de daad bij het woord voegen en samen overgaan van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

Dat betekent concreet:
• Ondersteuning van huishoudens, met gerichte subsidies.
• Ondersteunen van energiecoöperaties.
• Kansen voor lokale energie met zonnepanelen en windmolens, mits deze landschappelijk goed inpasbaar zijn.
• Actief inspelen op elektrisch rijden, in het gemeentelijk wagenpark maar ook door voldoende laadpalen.
• Samen met ondernemers werken aan verduurzaming van bedrijfsterreinen.
• Zoeken naar alternatieven voor gasleidingen als die aan het eind van hun levensduur zijn, nieuwbouw wordt gasloos aangelegd.

Milieu

Verspilling moeten we voorkomen, evenals het gebruik van materialen die het milieu belasten. Onnodige producten en grondstoffen gaan verloren. Dat kost energie, tijd en geld.

Dat betekent concreet:
• Een impuls aan hergebruikseconomie; meer repaircafés, kringloop- en tweedehandswinkels. Duurzaam bouwen, in combinatie met een duurzame buitenruimte.
• Afvalscheiding blijvend stimuleren.

Ruimte

Alles wat we nu bouwen, ontwikkelen of aanleggen staat er zomaar voor twee generaties. Dus het is nodig goed te kiezen: wat gaan we ontwikkelen, waar leggen we asfalt, hoe richten we het in? Want de ruimte is schaars. Zowel binnen de kernen als daarbuiten. Onze meetlat bij het maken van keuzes bij ruimtelijke vraagstukken:
We behouden weidsheid en open ruimte. Eerst inbreiden dan uitbreiden, eerst renoveren en moderniseren, dan pas nieuw ontwikkelen.
We behouden en versterken de charme van het polderlandschap.
We behouden de menging van wonen en kleinschalige bedrijvigheid, in combinatie met doorzichten naar de achterliggende weilanden, langs de historische lintbebouwing. Geen
grootschalige bedrijvigheid, zwaar landbouwverkeer of extra asfalt.
We experimenteren met bouwen op water.
We zetten in op tegengaan van verdere bodemdaling.
We houden de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk.
We zetten in op vergroening van de bebouwde omgeving.

Dat betekent concreet:
• Extra woningen in het open polderlandschap gaan ten koste van het groen, dat is niet gewenst. Eerst inbreiden, dan uitbreiden. Maar uitbreidingen aan de randen van de kern moeten niet alleen ‘op papier’ passen in ons veenweide- en poldergebied.
• Geen tweede oeververbinding als ontlasting van de Algerabrug, maar inzetten op slim verkeersmanagement, goede fietsverbindingen en openbaar vervoer.
• Waterwonen opnemen in de uitwerking van de Woonvisie. Vrijkomende agrarische of bedrijfsgebouwen moeten gebruikt kunnen worden voor allerlei woonvormen, zowel voor starters als voor zorgdoeleinden. Binnen het lege bouwvolume mogen best meerdere woonvormen komen.
• Bij inrichting van openbaar gebied kiezen we voor vogel- en diervriendelijk, met respect voor de ecologische structuur.
• Duurzaamheid is meetbaar. Nieuwe plannen moeten worden getoetst op de gevolgen voor natuur, milieu en klimaat, energie, ruimte, welzijn en gezondheid, gebruikswaarde en toekomstwaarde.