5 september 2014

Presentatie Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard

Afgelopen woensdagavond werd in De Arendshoeve in Bergambacht tijdens een informatieavond het concept voor een  ‘Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021’ gepresenteerd. Ondertekening van die overeenkomst zal deze herfst moeten plaats vinden.  Naar onze mening een goede zaak.

Deze gebiedsovereenkomst, te beschouwen als een nadere actualisatie en uitwerking van het veenweidepact 2005, is de afgelopen periode opgesteld in gezamenlijk overleg tussen alle betrokken partijen in het gebied zelf. Ze bevat nieuwe uitgangspunten en afspraken, bepalend voor de toekomst van de Krimpenerwaard.

Op deze avond onder leiding van burgemeester van Erk, kregen de vertegenwoordigers van gemeenteraden en colleges van B en W, de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, en vanuit de agrarische sector  de nodige informatie over de ins and outs van deze Gebiedsovereenkomst  en vonden er discussies plaats.

In de Gebiedsovereenkomst worden door de provincie Zuid-Holland, de 5 gemeenten in de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap de kaders vastgelegd voor de gebiedsopgaven in de Krimpenerwaard, de rollen en verantwoordelijkheden van partijen, de nieuwe vormen van samenwerking tussen deze partijen, en de inzet van (financiele) middelen en instrumenten. Deze kaders vormen het uitgangspunt voor verdere samenwerking van partijen; die zal worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.  Bij de opzet en inhoud van deze uitvoeringsovereenkomst wordt de nieuwe gemeente Krimpenerwaard betrokken.

De gebiedsopgaven voor de Krimpenerwaard bestaan uit 3 onderdelen :

  1. Natuur:  het realiseren van ongeveer 2250 ha, in combinatie met een duurzaam watersysteem.
  2. Landbouw: versterking van een duurzame agrarische functie voor de Krimpenerwaard.
  3. Recreatie en toerisme: versterken van het aanbod van recreatieve voorzieningen en vergroten van de bekendheid als toeristisch en recreatief aantrekkelijk gebied.

De provincie is opdrachtgever voor de opgave natuur; de gemeente Krimpenerwaard is opdrachtgever voor de opgaven landbouw en recreatie/toerisme.  De gemeente en het Hoogheemraadschap zijn gezamenlijk opdrachtnemer voor de opgave natuur.  De uitvoering van alle genoemde gebiedsopgaven wordt geregeld door een samenwerkingsverband van gemeente en Hoogheemraadschap.

Voor de opgave natuur wordt door de provincie voor de gehele periode 2014-2021 in totaal 58,5 mln beschikbaar gesteld. Voor het gedeelte van dit bedrag voor de periode 2017-2021 is nog de formele goedkeuring van Provinciale Staten vereist.

Het is duidelijk dat voor de daadwerkelijke realisering van al deze opgaven gedurende de komende jaren het nodige werk zal moeten worden verzet.  Tijdens de discussies op de informatieavond bleek dat lang niet alle agrariërs op dit moment het vertrouwen hebben dat hun belangen uiteindelijk voldoende tot hun recht zullen komen.

Toch moet de totstandkoming van deze concept-gebiedsovereenkomst, na een langdurige periode van intensief overleg, als  een voor de toekomst van de Krimpenerwaard zeer belangrijke stap worden beschouwd.  De partners in het gebied zelf krijgen hiermee een veel grotere invloed bij de uitvoering  van alle opgaven en plannen.