Door Redactie op 8 november 2016

PvdA wil meer aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede

Onze fractievoorzitter Marije Willems heeft in haar reactie op de begroting 2017 van de gemeente Krimpenerwaard gevraagd om meer aandacht voor de armoede onder kinderen. Het geld dat het Rijk hiervoor aan de gemeente voor dit doel heeft gegeven, moet daar ook aan worden besteed.

Het is volgens de PvdA niet acceptabel dat er geld op de plank blijft liggen dat is is bestemd voor de bestrijding van armoede bij kinderen die opgroeien in bijstandsgezinnen, gezinnen met schulden, zelfstandige ondernemers die het moeilijk hebben of (alleenstaande) ouders met een inkomen onder de 130% van het minimum. Daar moet de gemeente nu echt prioriteit aan gaan geven, zei Marije Willems namens de fractie van de PvdA in haar algemene beschouwingen.

Zij vroeg ook om meer informatie over de effecten van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. ‘Sporadisch kregen we cijfers over voortgang maar dat waren momentopnamen, zonder impactanalyse. Bij een beleid of aanpassing van een regeling werd niet aangegeven wat het effect is. Wie er wel of niet met een verandering te maken krijgen? Dan kunnen we echt zien waar we over beslissen. Wij roepen het college nogmaals op om de raad gerichter over de voortgang van het hele sociale domein te informeren, en om effect van beleid beter in een voorstel op te nemen.’

Zij hield verder een pleidooi om het gemeentelijk vastgoed in te zetten voor het algemeen belang, ‘ook als dat niet de meest financieel efficiënte oplossing is. Ruimte ook voor partners in het sociale vangnet, zoals de Voedselbank wellicht. Dan kunnen we ook afspraken maken hoe we met hen onze inwoners met minder te besteden, goed kunnen bereiken.’

Ten slotte vroeg Marije Willems aandacht voor de gemeentelijke dienstverlening. Daar zijn nog steeds flinke verbeteringen in mogelijk: ‘Terugkoppelingen aan melders verlopen traag en summier. Groenonderhoud krijgt klachten. En subsidieaanvragers horen pas kort voor het nieuwe jaar of ze subsidie kunnen verwachten. Daar kan je als vereniging toch geen begroting op bouwen!’
Zij benadrukte dat er, naast de digitalisering van de dienstverlening, ook aandacht moet blijven voor mensen die niet digitaal uit de voeten kunnen: ouderen, laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking. ‘Zij hebben hulp nodig, bijvoorbeeld van een vrijwilliger die namens hen een mailadres aanmaakt en correspondentie bijhoudt, voor een voucher voor huishoudelijke hulp. Digitale afhankelijkheid staat haaks op zelfredzaamheid en is fraudegevoelig. Daarom moet er altijd een papieren proces mogelijk blijven in de communicatie met de gemeente.’

Download de algemene beschouwingen van de PvdA

Lees ook:
Raad Krimpenerwaard stelt begroting 2017 unaniem vast (RTV Krimpenerwaard, 9 november 2016)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie