Door Redactie op 10 november 2017

Terugblik op de begrotingsraad

Op 7 november was de jaarlijkse begrotingsbehandeling door de gemeenteraad. Hierin bepaalt de raad de koers en de financiën van de gemeente, inclusief de lokale belastingen. Een belangrijk moment dus voor de inwoners. Het was ook een bijzondere begrotingsbehandeling omdat het de laatste was van deze gemeenteraad. Op 21 maart 2018 zijn er immers nieuwe verkiezingen.

Voor oudgediende Pieter Heerens van Gemeentebelang Schoonhoven waren het zijn laatste algemene beschouwingen. Hij verlaat op 21 maart het politieke toneel, evenals zijn partij die dan samengaat met de VGBK, maar tot die tijd zelfstandig blijft opereren. Ook voor wethouder Dilia Blok was het haar laatste begrotingsbehandeling in de Krimpenerwaard. Zij wordt zoals bekend op 4 december geïnstalleerd als burgemeester van Someren.

De begrotingsbehandeling verliep dit keer iets anders dan anders omdat de eerste termijnen van de algemene beschouwingen niet meer werden voorgelezen door de fractievoorzitters, maar eerder schriftelijk waren ingediend. Het college had hier ook schriftelijk op gereageerd. Dat beperkte de vergadertijd enigszins, maar nog altijd duurde de begrotingsbehandeling van 16.00 tot 22.05 uur. Een lange zit, die volgens goede traditie werd onderbroken voor een gezamenlijke maaltijd.

Pro Krimpenerwaard vond door het ontbreken van nieuw beleid 2018 een verloren jaar en vroeg aandacht voor de bezuinigingen op de zorg. De ChristenUnie vroeg aandacht voor sociale eenzaamheid en duurzaamheid. Gemeentebelang Schoonhoven onderstreepte het belang van de toekomstvisie voor de Krimpenerwaard en het goed luisteren naar de inwoners. De VVD bepleitte het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen en het handhaven op verkeersonveilige situaties. D66 vroeg aandacht voor het zware landbouwverkeer en de veiligheid van fietsers, een snelheidsbeperking op de N228 en bepleitte een kunst- en cultuurbeleid. De SGP wilde een effectievere jeugdhulp en meer elektrische laadpalen. De PvdA hield een pleidooi voor de brede bibliotheekfunctie en een betere dienstverlening aan de inwoners, met name bij sociale zaken. De VGBK wilde een symposium voor de toekomst van het jeugdwerk en een brede discussie over de uitbreiding van het aantal opsporingsambtenaren. Het CDA bepleitte het verminderen van inhuur van tijdelijk personeel en wilde naast Stolwijk meer servicepunten voor inwoners, al dan niet in combinatie met andere functies zoals de bibliotheken.

De 3 ingediende amendementen (wijzigingsvoorstellen) van Pro Krimpenerwaard werden door de raad verworpen en het CDA trok zijn amendement in. De fracties dienden totaal 19 moties in waarvan er 8 werden aangenomen door de raad. De moties van CU en SGP inzake sociale eenzaamheid en grip op het sociaal domein werden door het college afgeraden met het oog op de benodigde ambtelijke capaciteit. Desondanks stemden, behalve de beide Gemeentebelang-fracties, alle fracties hiervoor, waarmee de moties werden aangenomen. De motie van D66 om het aantal thuiszitters (jongeren die niet naar school gaan) aan te pakken kreeg unanieme steun van de raad, evenals de motie van de VVD voor de monitoring van de integratie van statushouders. De motie van SGP en VVD om in tien jaar de hondenbelasting af te schaffen kreeg de steun van alle fracties behalve Pro Krimpenerwaard. De PvdA-motie voor de evaluatie van de mantelzorgpas kreeg, behalve van VGBK, VVD en GBS, voldoende steun bij de andere fracties. De SGP-CDA-CU-motie tegen de rioolheffing bij niet op het riool aangesloten agrariërs kreeg geen steun van PK, D66, PvdA en 2 leden van de VGBK, maar voldoende voor een meerderheid. De CDA-motie voor meer streekgebonden producten op recepties en borrels kreeg ondanks de verdeeld stemmende VGBK- en SGP-fracties voldoende steun in de raad. De raad stelde hierna de begroting en de belastingen voor 2018 vast. PK stemde als enige fractie tegen de begroting, de rioolrechten, de afvalstoffenheffing, de lijkbezorgingsrechten en enkele leges.

Om 22.05 uur liet burgemeester Cazemier de voorzittershamer voor de laatste keer vallen.

Algemene beschouwingen PvdA

(Bron: gemeente Krimpenerwaard; alle stukken van deze vergadering vind je hier

Eerder bericht over dit onderwerp:
Begroting 2018: PvdA wil meer zekerheid (31 oktober 2017)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie