Door Redactie op 24 december 2015

Marije Willems: ‘Verborgen armoede opsporen’

De PvdA Krimpenerwaard vraagt het college van B en W om ondersteuning van minima en hulp bij het voorkomen van armoede. Hoewel tijdens de laatste raadsvergadering enkele moties met die strekking werden weggestemd, blijven de sociaaldemocraten hameren op verantwoordelijkheid bij het college om meer verborgen armoede in de Krimpenerwaard op te sporen.

Raadslid Marije Willems: ‘Wij begrepen niet dat de andere fracties zoveel moeite hadden met onze handreikingen. Met name de VVD had een totaal andere visie en lag voortdurend dwars. De enige toezegging van wethouder Jan Vente (ChristenUnie) was het meten van het effect van zijn minimabeleid volgens de uitgangspunten van het Nibud.’
Ook bij het aandragen van een oplossing om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen, staat de PvdA lijnrecht tegenover de liberalen. ‘De VVD wil uitkeringsgerechtigden verplichten tot vrijwilligerswerk. Wij zijn dat als een bestraffing. We moeten juist gezamenlijk op zoek naar werk en hun pogingen stimuleren.’

George Hamel (VVD) meent dat de verzorgingsstaat langzaam verschuift naar een natie van zelfredzaamheid. ‘Daarin verschillen we inderdaad van mening met de PvdA. Wij kijken vooral naar wat je zelf kan doen. Nu zijn er diverse organisaties bezig om mensen te pamperen. Dat kost handenvol geld. Dat moet je stroomlijnen.’
De liberaal maakt een uitzondering voor steun aan diegenen die echt hulpbehoevend zijn. ‘Dat je die moet helpen, staat buiten kijf. Daarin staan we op één lijn met de PvdA.’

(Bron: Het Kontakt, 24 december 2015)

Redactie

Redactie

De redactie beheert de content van deze website. Berichten die onder naam van de redactie worden gepubliceerd vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de fractie- en de commissieleden.

Meer over Redactie